شکل گيري نانو ذرات طلا از جمله آزمايش‌هاي ساده و تکرارپذير مقياس نانو است. اين فرآيند را مي‌توان با چشم ديد زيرا تحولات آن همراه با تغيير رنگ است. براي توليد نانو ذرات طلا در اين آزمايش، از يک نمک طلا و آنيون‌هاي سيترات استفاده مي‌شود. آنيون‌هاي سيترات به صورت لايه‌اي بر روي نانو ذرات جذب گرديده و سبب مي‌شوند که نانو ذرات به يکديگر نچسبند. در اين آزمايش، مي‌توان وجود سوسپانسيون کلوييدي طلا را به وسيله‌ي بازتابش نور ليزر اثبات کرد. بايد توجه داشت که اگر لايه‌ي آنيوني، از آنيون هاي کوچکتري تشکيل شده باشد، نانو ذرات به يکديگر نزديک شده و رنگ جديدي از نانوذرات طلا ديده مي‌شود.

◄   مواد و تجهيزات مورد نياز:

      ●   محلول 1 مولار هيدروژن تتراکلرو اوريت
           روش تهيه: 1/0 گرم از HAuCl4 ر ا در 500 ميلي ليتر آب مقطر حل کنيد. اگر اين محلول در يک بطري قهوه‌اي رنگ نگه‌داري شود، مي

           توان از قبل آنرا آماده کرد.

      ●   تري سديم سيترات 1 درصد
           روش تهيه: 5/0 گرم Na3C6H5O7.2H2O ( سديم سيترات دو آبه) را در 50 ميلي ليتر آب مقطر حل کنيد.

      ●   محلول 1 مولار کلريد سديم
           روش تهيه: 5/0 گرم NaCl (نمک طعام) را در 10 ميلي ليتر آب مقطر حل کنيد.

توجه: با محلول‌هاي تهيه شده مي‌توان اين آزمايش را 25 بار تکرار کرد.

◄   تجهيزات:
      ●   ارلن ماير 50 ميلي‌ليتري
      ●   همزن مغناطيسي 1 سانتي‌متري
      ●   گرم‌کن همزن دار (Heater Stirrer)
      ●   2 لوله آزمايش
      ●   نشانگر ليزري
      ●   قطره چکان

◄   شرح آزمايش:
      +   20 ميلي ليتر از محلول 1 ميلي مولار HAuCl4 را در ارلن ماير بريزيد. ارلن را روي گرم‌کن همزن دار قرار داده و يک همزن مغناطيسي داخل آن بيندازيد و اجازه دهيد محلول بجوش آيد.

      +   2 ميلي ليتر از محلول تري سديم سيترات را به محلول جوشان اضافه کنيد. محلول کلوئيدي طلا با کاهش يون‌هاي طلا (III) اندک اندک تشکيل مي‌شود. محلول اوليه به رنگ زرد کم رنگ ديده مي‌شود. اين محلول به تدريج به رنگ آبي، بنفش و قرمز تيره درمي‌آيد. رنگ قرمز تيره نقطه پايان آزمايش را نشان مي‌دهد.
يکي از راه‌هاي شناسايي يک سوسپانسيون کلوييدي، بازتابش پرتو ليزر توسط ذرات معلق درون سوسپانسيون است.
نشانگر ليزري، نور پلاريزه ( قطبي شده) منتشر مي‌کند و مي‌توان آن را در جهتي قرار داد که به نظر برسد، پرتو نور تابيده شده در عبور از محلول محو مي‌گردد. پرتو نور ليزري که در يک جهت قابل مشاهده است ، در جهت عمود بر مسير اول کاملا نامريي مي شود.

      +   دو لوله آزمايش برداريد و هر دو را از محلول قرمز رنگ پاياني پر کنيد. به يکي از لوله‌ها 5 تا 10 قطره محلول کلريد سديم اضافه کنيد. تغيير رنگي که مشاهده مي‌کنيد به دليل نزديک شدن نانوذرات طلا به يکديگر (و بزرگ شدن اندازه ذرات) است.