شيمي دان هاي دانشگاه Rice روش تازه اي براي بسته بندي کردن و منسجم کردن بسياري از ذرات راديو اکتيو داخل تيوب هاي کربني در اندازه هاي DNA ،يافته اند. روشي که هدف گيري تومورهاي پراکنده را از قبيل سلول هاي سرطاني سرطان خون را نويد مي دهد.
 


FDA ، براي درمان سرطان بوسيلۀ ذرات آلفا را مجوز صادر نکرده است. درمان هاي تاييد شده مثل ذرات بتا ، براي درمان سرطان هايي که در آنها يک سلول دچار ناهنجاري سرطاني شده ، مناسب نيستند. چون در صورت استفاده از ذرات بتا به هزاران ذرۀ بتا براي از بين بردن يک سلول سرطاني لازم است. بوسيلۀ کنتراست ، هر سلول سرطاني را تنها با يک عدد ذرۀ آلفا روي هستۀ سلول مي توان از بين برد. براي مطالعات بيشتر مي توانيد به ژورنال Small مراجعه کنيد.

در دانشگاه هاي Rice و University of Washington يک روش توسعه يافته و آزمايش شده براي بکارگيري اتم هاي استاتين (At) داخل مقطع کوچکي از نانو تيوب کربني ، مورد مطالعه قرار گرفته است. چون استاتين در طبيعت کمياب است _کمتر از يک قاشق چايخوري در پوستۀ زمين_ پس اين محققان براي توليد اين عنصر از سيکلوترون دانشگاه واشينگتن (UW) بهره گرفته اند.
استاتين مانند راديوم و اورانيوم ، منتشر کنندۀ آلفاست. همانگونه که احتمالا مي دانيد ذرات آلفا داراي دو پروتون و دو نوترون هستند که ذرات سنگيني هستند و 4000 بار سنگين تر از الکترون هايي هستند که بوسيلۀ روشهاي ديگر درماني در اثر واپاشي منتشر مي شوند. جرم بيشتر مي تواند صدمۀ بيشتري به سلول سرطاني وارد کند.

سرعت ذرات راديو اکتيو نيز در مصارف درماني مهم است. ذرات بتا خيلي سريع نشر پيدا مي کنند که بدليل اندازۀ بسيار کوچک آنهاست که قدرت نفوذ آنها را بالا مي برد. در درمان سرطان بوسيله مثلا ذرات بتا ، مي توان آنها را در خارج از بدن بيمار توليد کرد و آرا به تومور هدايت کرد. ذرات آلفا چون بسيار سنگين تر هستند، آهسته تر حرکت مي کنند و در نتيجه قدرت نفوذ کمتري دارند. آنها را مي توان بوسيله اجسام بسيار نازک مثل يک برگ دستمال کاغذي متوقف کرد. سختي در توسعۀ استفاده از آلفا براي درمان سرطان به سختي رساندن سريع و مستقيم آنها به بخش سرطاني باز مي گردد.

در کارهاي اوليه ، اين محققان روشهاي چسباندن آنتي بادي ها به کربن هاي کروي ، مثل نانو تيوب ها را توسعه دادند. آنتي بادي ها ، پروتئين هايي هستند که بوسيلۀ گلبول هاي سفيد خون توليد مي شوند. هر آنتي بادي يک نوع پادگن (Antigen) را مشخص و تبيين مي کند، پزشکان هم يک نوع آنتي بادي مخصوص سرطان را براي کشتن سلول هاي سرطاني ، تعيين کرده اند.

در نتايج مقدماتي درمان سرطانهاي تک سلولي از چسباندن آنتي بادي هاي مخصوص سرطان به نانو تيوب هاي با پايۀ استاتين استفاده شده است. يک عامل پيچيده کننده در درمان هاي با پايۀ استاتين نيمه عمر حدود 7.5 ساعت آن است. در واپاشي راديو اکتيو ، دورۀ نيمه عمر بر زمان لازم براي از بين رفتن نيمي از ذرات بنيادي ماده دلالت مي کند. بخاطر نيمه عمر کوتاه استاتين ، درمان در زمان لازم خود مي تواند انجام شود قبل از آنکه فايدۀ خود را از دست بدهند.