ابر رسانايي در دماهاي بسيار پايين رخ ميده تازه بعضي عناصر در دماهاي بسيار پايين باز هم به دليل پديده ي ناکاملي ابر رسانا نميشن.اما حالا ميبينيم که در دماي ۲۵ درجه اي اتاق هم ميشه ابر رسانا داشته باشيم.
كشف ابر رسانايي دماهاي بالا در تركيبات سراميكي در سال 1986 و افزايش سريع دماي بحراني در آنها اميد هاي زيادي را براي رسيدن به ابر رسانايي در دماي اتاق به دنبال داشت. اين اميد با توقف روند افزايشي دماي بحراني به فراموشي گراييد. كشف ابر رسانايي در تركيب هاي فلورنها و به دنبال آن در نانو لوله هاي كربني دسته ي جديدي از ابر رسانا ها را به دنياي فيزيك معرفي كرد. امكان ابر رسانايي نانو لوله هاي كربني در دماي اتاق اميد تازه اي را براي فيزيك دانان به دنبال داشته است. اين اميد با توجه به مطالعات نظر ي كه مي گويد در سيستمهاي شبه يك بعدي امكان بروز ابر رسانايي حتي با 500 كلوين وجود دارد بيشتر مي شود.
 

كشف ابر رساناهاي سراميكي گرم در سال 1986 را انقلاب علمي قرن بيستم نام نهادند و ارزش آن را حتي از كشف ترانزيستور بالاتر پنداشتند. جايزه نوبل سال 1987 نيز به كاشفان آن تعلق گرفت. پيشرفت هاي زياد در ساخت ابر رساناهاي گرم و اميد رسيدن به تركيبي كه بتواند در دماي اتاق ابر رسانا باشد دنياي فيزيك را به فعاليتي شبانه روزي واداشت.طي 5 سال بعد از كشف ابر رساناهاي گرم دماي بحراني ابر رسانايي در تركيبات جيوه دار به 134 درجه كلوين رسيد ؛دمايي كه 5 سال پيش در تصور هيچ فيزيك داني نمي گنجيد و متاسفانه اين دماي بحراني هنوز به صورت يك ركورد باقي مانده است و تركيب جديدي با دماي بحراني بالاتري كشف نگرديده است.

اين ركورد قدري فعاليت فيزيكدانان را در اين ضمينه كمتر كرد و كم كم اين سوال پيش آمد كه براي رسيدن به ابر رسانايي دماي اتاق بايد سيستم هاي سراميكي را كنار گذاشت و به سراغ سيستم هاي جديدي رفت؟ با كشف ابر رسانايي در فولرنها و نانو لوله هاي كربني حوزه ي جديد در فيزيك گشوده شد. پس از كشف كربن 60 در سال 1985 توسط كروتو و همكارانش از دانشگاه ساسكس و با توجه به كاربردهايي كه براي آن متصور شدند مجددا آن را انقلاب علمي جديدي پنداشتند. آلاييدن كربن 60 با فلزات قليايي خاكي ابر رسانايي را به دنبال داشت.در تركيبات A360 فلرات قليايي خاكي ابر رسايي تا 33k در تركيب C60/CHBr3 به ترتيب در 70 و 117 درجه كلوين مشاهده گرديد. آنچه كه موضوع را مهيج مي كند امكان بروز ابر رسانايي نانولوله هاي كربني در دماي اتاق است. ابر رسانايي دماي اتاق كه فيزيك دانان آن را در سيستم هاي سراميكي كه آن را با كشف ابر رساناي گرم مقايشه مي كنند.
در سال1991 محققين ژاپني در حين ساخت كربن 60 اشياي سوزني شكلي بر روي الكترود منفي دستگاه ايجاد كننده ي قوس الكتريكي يافتند.آزمايش هاي متعدد نشان داد كه اين اشياء سوزني شكل صفحات گرافيتي لوله شده هاي هستند كه داراي قطري در حدود 1 نانو متر و طولي در حد ميكرومتر هستند. اين نانو لوله ها كه مي تواند تك جداره و يا چند جداره باشند داراي نوك مخروطي شكل و بسته اي هستند و ايت امكان را دارند تا با روشهاي شيميايي باز شده و با ذخيره كردن مواد خاصي در آنها مثل نيتروژن و يا ليتيم از آنها به عنوان پيل هاي سوختي با عمر طولاني و يا كابردهاي متعدد ديگر استفاده كرد.مطالعه فيزيكي اين نانو لوله ها با ضخامت بسيار كم به عنوان يك سيستم شبه يك بعدي مورد توجه شديد فيزيك دانان قرار گرفته است. عامل بروز ابر رسانايي مدهاي پلاسموني آكوستيكي غير ميرا در سيستم سبه يك بعدي مي باشد. علاوه بر اين ابر رسانايي دماي بالا مي تواند در يك سيستم الكترونيكي چند لايه به واسطه جاذبه حاملهاي بار در يك لايه رسانا از طريق تعويض پلاسمونها ي مجازي در لايه ي مجاور رخ دهد.

با توجه به اين تئوري ها ، در نانو لوله هاي كربني تك جداره و چند جداره با توجه به ضخامت آنها كه به طور منحصر به فردي شبه يك بعدي اند براي بروز ابر رسانايي دماي بالا با واسطه ي پلاسموني ايده آل به نظر مي رسد. ضمن اينكه نانو لوله هاي چند جداره هم يك بعدي اند هم داراي ساختار الكترونيكي چند لايه مي باشند. مطالعات ديگر نشان مي دهد كه نانو لوله هاي كربني بستر مناسبي براي حركت زوج كوپلر فراهم مي آورند و به عبارتي رساناي زوج كپلر مي باشند. در ابر رساناها،حامل هاي بار، زوج الكترونهايي هستند كه به دليل عوامل مختل به جاي دفه همديگر را جذب مي كنند و همين جادبه عامل ابر رسانايي است. اين زوج الكترون را زوج كپلر مي نامند. كشف ابر رسانايي K15 در نانو لوله هاي خالص نه تنها حيرت دانشمندان را به دنيال داشته بلكه قضايايي را كه حدود 40 سال پيش انتقال فاز را در سيستم هاي يك و دو بعدي ممنوع مي دانسته رد كرده است.
ژاو و همكارانش دلايل متعددي را ارايه كرده اند كه مي توان ابر رسانايي نانو لوله هاي كربني در دماي اتاق را يافت. آنها بيش از 20 دليل ارايه كرده اند كه اين نان لوله هاي كربني از خود خواصي را نشان مي دهند كه بيانگر ابر رسانايي آنها در دماي اتاق است.
آنچه كه جالب است تلاقي دو انقلاب علمي يعني ابر رسانايي و نانو تكنولوژي است. بي شك ابر رسانايي دماي اتاق رويايي در ذهن فيزيك دانان است. خصوصا اين كه ماده اي در ابعاد نانو در دماي اتاق بتواند جريان الكتريسيته را بدون اتلاف حمل نمايد كاربردهاي متعدد و غير قابل تصوري را در شاخه هاي مختلف علمي و صنعتي و پزشكي داشته باشد. كشف ابر رسانايي دماي اتاق جايزه نوبل را نصيب كاشفان ان ميكند و به نظر ميرسد اين كاشفان بايد اميد هاي خود را در نانو لوله هاي كربني جستجو كنند.