فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش معدن
دانشگاه ها و اساتيد معدن
آموزش علوم رشته معدن
آموزش نرم افزارهاي معدني
معرفي معادن سراسر دنيا
مراکز تحقيقاتي بخش معدن
آشنايي با تجهيزات معدني
بانک مقالات رشته معدن

معرفي متخصصين معدني

پروژه هاي تحقيقاتي معدن

رده بندي سايتهاي معدني
پايان نامه هاي دانشجويي
نشريات و کتابهاي معدني
معرفي شرکتهاي معدني
گالري عکسهاي معدني
 
 

عنوان: استفاده ازGIS وماهواره LANDSAT در آتش سوزي جنگلها
نويسنده: مهدي فرداد                ايميل: gis1387@gmail.com

منبع اطلاعاتي: mehdigis.blogfa.com  post-182            تاريخ نگارش: 27/02/1390

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

آتش سوزي جنگلها يکي از عمده ترين خطرات در کشور هاي مديترانه مي باشد که کنترل کامل آن غير ممکن مي باشداما با استفاده از نقشه هاي نواحي پر خطر و استفاده از مدل ريسک مي توان آن را به حداقل رساند.


◄   خطر آتش سوزي شامل دو بخش مي باشد:

      ●   خطر اشتعال
      ●   خطر پراکندگي
منظور ازخطر اشتعال: هم مواد داراي ضريب اشتعالي که نسبت به مواد ديگر مختلف مي باشد
منظوراز خطر پراکندگي ؛ ميزان پوشش آتش سوزي در منطقه مي باشد.

◄   راه هاي کاهش خطر آتش سوزي:
بازرسي اوليه با استفاده از اطلاعات ماهوارهاي از آتش سوزي جنگلها اساس وپايه کاهش خطر آتش سوزي مي باشد.
GIS مي تواند به طور موثر ومبرم استفاده شود در کاهش خطر آتش سوزي جنگلها.
از GIS در تهيه نقشه نواحي پر خطر وتهيه مدل ريسک پراکندگي آتش سوزي استفاده مي شود.


◄   پارمترهاي موثر در خطر آتش سوزي جنگلها:
      ●   توپوگرافي
      ●   پوشش گياهي
      ●   کاربري زمين

      ●    و...

◄   مقدمه
اين مطالعه براي بهره بردن از توانايي سنجش از دور و GIS وپيشنهاده روش هاي مناسب براي نقشه برداري از جنگلها در معرض خطر آتش سوزي مي باشد.
چنين نقشه هايي به ماموران اداره جنگل باني کمک خواهد کرد که از احتمال خطر آتش سوزي در جنگل جلوگيري کنند ويا درزمان آتش سوزي عمل شايسته و مناسب انجام دهند


      ●   برسي منطقه مورد مطالعه شامل موارد زير مي باشد
           دراين ناحيه که 4.079 هکتاربوده 1.674 هکتار از منطقه غير حاصل خيز و3.375 هکتار حاصل خيز بوده ودرشکل زير آمداست.

 

 

 

      ●   نوع پوشش گياهي
           23درصد از کل ناحيه درجنگل غالبا از در ختان سوزني برگ وبوته ها وبيشه ها را شامل شده است اين نوع از گياهان مستعد به آتش             سوزي هستند.

      ●  آب و هوا
          نوع آب وهوا گياهان رستني دريک ناحيه را مشخص مي کند واز اينرو آب وهوانقش برجسته ومهمي در به وجود آوردن نواحي مستعد            به آتس سوزي دارد.

      ●  توپوگرافي منطقه
         توپوگرافي يکي از فاکتورهاي مهم جغرافيايي طبيعي است که با رفتار باد مرتبط است از اينرو بر استعداد نواحي نسبت به

         آتش سوزي تاثير گذار است.
         آتش شيب هاي سر بالايي را سريع تر وسرازيري را کندتر مي پيمايد

      ●  فاصله از جادها
          جنگلهاي نزديک به جادها مستعد آتش سوزي هستند.

      ●  فاصله از محل سکونت
          جنگلهاي که نزديک محل سکونت واقع شده اند مستعد آتش سوزي مي باشند.

 

◄   وسايل وروش هاي مورد استفاده:

      ●  اطلاعات
          عکس هاي LANDSAT درسال 1992 قبل از آتش سوزي وعکس هاي آن در 1998پس از آتش سوزي مي باشد.
          اطلاعات جمع آوري شده شامل
          نقشه نوع جنگل
          نقشه گياهان رستني
          ارتفاع
          شيب ها
          اطلاعات آب و هوايي

      ●  روش ها
          روشي که مورد استفاده قرار گرفته استفاده از نقشه استاندارد در مقياس 1:25000و DEM توليد شده براي مطا لعه منطقهمي باشد            به شکل 2 توجه کنيد.

 

 

 

 

 در اين روش خطاهاي اتنمسفري و خطا هاي راديومتريکي از تصاوير ماهواره اي حذف شده است واز اگوريتم طبقه بندي نظارت شده ماکزيمم شباهت استفاده شده است.
هدف از استفاده از تصاوير ماهواره ها مقايسه آنها قبل وبعد از آتش سوزي مي باشد که دانشمندان قادر به ارزيابي و خسا رات وارده باشند.

◄   نتايج:
      +   نتايج پردازش تصاوير:
بر طبق تحليل هاي ماهواره LANDSATباندهاي 4،5و7انتخاب شدند ودقت طبقه بندي به وسيله 50 پيکسل مورد استفاده که به صورت تصادفي انتخاب مي شود تعيين شد.نتايج طبقه بندي تصاوير درسال هاي 1998و1992در دو شکل زير آمده است. که در 8 کلاس جنگل1، جنگل 2،جنگل 3، دريا ،برکه ، مه ، ساحل دريا وغير جنگل مي باشد.

 

 

 

 

 

در اين طبقه بندي تصاوير ماهوارهاي چون کاربري زمين يک عامل مهم در تعيين خطر آتش سوزي جنگل ها مي باشد بدست آوردن يک طبقه بندي از کاربري زمين توسط تصاوير ماهواره اي وتبديل آنها در جهت رسيدن به يک سيستم GIS يک پارچه بوده است.

◄  نتايج GIS:
سيستم اطلاعات در نرم افزار Mapinf ايجاد شده بود از پارامترهاي که در سيستم اطلاعاتي ايجاد شده بودند پوشش گياهي ،توپوگرافي منطقه ،مسافت از جاده و برنامه هاي کامپيوتري که مهم اند براي تعيين خطر آتش سوزي.

براي توليد نقشه هاي خطر آتش سوزي جنگل 5 کلاس مورد استفاده قرارگرفتن.  اين طبقه بندي کلاس ها شامل:

      +   شيب
      +   پوشش گياهي
      +   فاصله از جاده
      +   فاصله از مناطق مسکوني

دردادهايDEM که در تصاوير زير آمده است نشان دهنده اين مطلب است که شکل منطقه وشيب يک نقش مهم در پراکندگي آتش دارد آتش با سرعت بيشتري به سمت بالا حرکت مي کند وباسرعت کمتري به سمت پايين حرکت مي کند.

 

 

 

با توجه به شکل زير شيب هاي جنوبي آسيب پذير تر هستندودر خطرآتش سوزي بيشتري قرار دارند.

 

 

نتايج تحقيق وبرسي شکل منطقه وشيب جنگل وسراشيبي ها درنرم افزار ER mapper انجام شد. درشکل زير نقشه محيط هاي زراعي براي نواحي که در آتش ازبين مي روند آمده است.

 

 

 

 نقشه پوشش گياهي و جاده ها و نقشه ي زيست گاه ها نواحي قابل دسترس به وسيله ي داده اي GIS در شکل زير آمده است :

 

 

به همين نحو نواحي و فاصله از جاده در شکل 9 آمده است :

 

 

 در نهايت مي توان گفتن تلفيق اطلاعات ماهواره اي در GIS خيلي سودمند است براي معلوم کردن مکان ها مخاطره آميز مي تواند باشد در مديريت طرح جنگلباني در بعد از آتش سوزي.

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت