◄   اثر موسبوئر:
بياييد يکي از پيشگويي هاي نسبيت اينشتين را مورد توجه قرار دهيم. طبيق پيشگويي نسبيت هرگاه نور در ميدان گرانشي سقوط کند، فرکانس و در نتيجه انرژي آن افزايش مي يابد که آن را جابجايي به سمت آبي مي گويند. عکس اين حالت نيز صادق است، يعني هنگاميکه نور در حال ترک (فرار) از يک ميدان گرانشي است، فرکانس و در نتيجه انرژي آن کاهش مي يابد که مي گويند جابجايي به سمت سرخ گرانش است. اين پيشگويي براي مدتها قابل آزمايش نبود تا آنکه موسبوئر در سال 1958 نشان داد که يک بلور در بعضي شرايط مي تواند دسته اشعه ي گاما با طول موج کاملاَ معيني توليد کند. اشعه ي گاما با چنين طول موجي را مي توان با بلوري مشابه بلوري که آن را توليد کرده است جذب کرد. اگر طول موج اشعه ي گاما فقط مختصري با طول موج اشعه اي که توسط بلور توليد مي شود تفاوت داشته باشد، به وسيله آن جذب نخواهد شد. اين پديده را اثر موسبوئر مي نامند. آزمايشهايي که در سال 1960 توسط پوند - ربکا با استفاده از اثر موسبوئر انجام شد و سالهاي بعد نيز تکرار شد، درستي پيشگويي نسبيت را تاييد کرد.

در نسبيت فرکانس و در نتيجه انرژي فوتون در يک ميدان گرانشي تغيير مي کند که براي آن روابط زير ارائه شده است.

1- هنگاميکه فوتون در حال سقوط در يک ميدان گرانشي است
 

f" = f(1+MG/Rc2)

 

يعني جابجايي به سمت آبي گرانش. که در آن

 

M, G, R, c , f, f"

 

به ترتيب جرم جسمي که موجب ايجاد ميدان گرانشي شده، ثابت جهاني گرانش، شعاع جسم و سرعت نور و فرکانس فوتون قبل از سقوط و فرکانس فوتون بعد از سقوط است

 

 2- هنگاميکه فوتون در حال فرار از يک ميدان گرانشي است

 

f"=f(1-MG/Rc2)


يعني جابجايي به سمت سرخ گرانش حال سئوال اين است که براي انرژي آن چه اتفاقي مي افتد؟ انرژي فوتون چه مي شود؟ و چگونه انرژي آن افزايش مي يابد؟ يعني انرژي به چه چيزي تبديل مي شود؟ و در يک ميدان گرانشي چه چيزي به انرژي فوتون تبديل مي شود؟ در نسبيت فوتون داراي جرم حالت سکون صفر است و تنها در شرايط سرعت نور توليد مي شود. اما نسبيت هيچ توضيحي در اين مورد ندارد که فوتون چگونه توليد مي شود و اجزاي تشکيل دهنده ي آن چيست که موجب مي شود فوتون با سرعت نور حرکت کند. همچنين مکانيک کوانتوم نيز در اين مورد توضيحي ندارد
اثر موسبوئر نشان مي دهد که انرژي فوتون در ميدان گرانشي تغيير مي کند. خوب اگر فوتون تنها داراي انرژي جنبشي است، همانطور که در توجيه پديده ي فوتوالکتريک مورد توجه و استفاده قرار گرفت، و تغيير انرژي فوتون در ميدان گرانشي، حامل نکات بسيار مهمي است که مي تواند ما را به بررسي ساختمان فوتون رهنمون شود تا اجزاي تشکيل دهنده ي آن را بشناسيم
 

◄   نظريه سي. پي. اچ. . ساختمان فوتون
تعريف CPH : فرض کنيم يک ذره با جرم ثابت m وجود دارد که با مقدار سرعت ثابت Vc نسبت به تمام دستگاه هاي لخت حرکت مي کند. و


Vc>c, c is speed of light


بنابراين سي. پي. اچ. داراي اندازه حرکت خطي برابر mVc است

 

◄   اصل CPH
سي. پي. اچ. يک ذره بنيادي با جرم ثابت است که با مقدار سرعت ثابت حرکت مي کند. اين ذره داري لختي دوراني است. در هر واکنش بين اين ذره با ساير ذرات يا نيروها در مقدار سرعت آن تغييري داده نمي شود، بطوريکه :


gradVc=0 in all inertial frames and any space


هنگاميکه نيروي خارجي بر آن اعمال شود، قسمتي از سرعت انتقالي آن به سرعت دوراني (يا بالعکس ) تبديل مي شود، بطوريکه در مقدار
vc تغييري داده نمي شود. يعني اندازه حرکت خطي آن به اندازه حرکت دوراني و بالعکس تبديل مي شود. بنابراين مجموع انرژي انتقالي و انرژي دوراني آن نيز همواره ثابت است. تنها انرژي انتقالي آن به انرژي دوراني و بالعکس تبديل مي شود

هنگاميکه سي. پي. اچ. داراي حرت دوراني حول محوري که از مرز جرم آن مي گذرد است، يعني زمانيکه سي. پي. اچ. داراي  Spin است، آن را گراويتون مي ناميم     When CPH has Spin It calls Graviton

 

هنگاميکه گراويتون روي يک ذره/جسم کار انجام مي دهد، گروايتون ناپديد شده و به انرژي جسم تبديل مي شود. زيرا اين امر قابل توجيه نيست که نيرو توليد انرژي کند و هيچ تغييري در آن ايجاد نشود.
تمام تلاشها براي پيدا کردن يک نيروي اساسي واحد در طبيعت به اين دليل بي نتيجه بوده است که فيزيکدانان هيچ توجهي به تغييرات نيرو نداشته اند. در حقيقت نيرو و انرژي قابل تبديل به يکديگرند. يعني نيرو به انرژي تبديل مي شود و انرژي نيز به نيرو تبديل مي شود. همچنين يک گراويتون روي گراويتون ديگر کار انحام مي دهد، اما نتيحه ي اين کار تغيير انرژي جنبشي به انرژي دوراني است .
هنگاميکه گراويتون ها در کنار يکديگر قرار مي گيرند (ادغام مي شوند) همان جلوه اي را از خود بروز مي دهند که ما آن را انرژي مي ناميم. شکل زير نشان مي دهد که دو سي. پي. اچ. با در فاصله  r , يکديگر را حس کرده و يکديگر را جذب مي کنند. اما چون مقدار سرعت آنها ثابت است، حرکت انتقالي آنها به حرکت دوراني Spin تبديل مي شود
 

 

يک فوتون از تعدادي گراويتون تشکيل مي شود که داراي Spin هستند.
 

همچنين فوتون داراي اسپين است. بنابراين هنگاميکه فوتون با سرعت نور حرکت مي کند، گرايتون هايي که فوتون را تشکيل داده اند داراي حرکتهاي زير مي باشند. حرکت انتقالي برابر سرعت نور، زيرا فوتون با سرعت نور منتقل مي شود و اجزاي تشکيل دهنده آن نيز الزاماً با همين سرعت منتقل مي شوند
حرکت دوراني (اسپين)، زيرا طبق اصل سي. پي. اچ. مقدار سرعت سي. پي. اچ. بيشتر از سرعت نور است و هنگاميه سي. پي. اچ. ها با يکديگر ادغام مي شوند و ساير ذرات را تشکيل مي دهند، مقداري از سرعت انتقالي آنها به اسپين تبديل مي شود و حرکت ناشي از اسپين فوتون، زيرا گراويتون ها در ساختمان فوتون هستند و از حرکت اسپيني فوتون سهم مي برند.
 

 

با توجه به نظريه سي. پي. اچ. ، يک فوتون شامل تعدادي سي. پي. اچ. است که همراه فوتون با سرعت نور حرکت مي کنند. اگر اندازه حرکت خطي هر سي. پي. اچ. در ساختمان فوتون را برابر p=mc در نظر بگيريم و فرض کنيم يک فوتون از تعداد n سي. پي. اچ. تشکيل شده ، آنگاه براي فوتون داريم  p=nmc

 


هنگاميه فوتون با يک الکترون برخورد مي کند، تعدادي (يا همه ي ) سي. پي. اچ. هاي خود را از دست مي دهد. اين سي. پي. اچ. ها وارد ساختمان الکترون مي شوند

 


در پديده فوتوالکتريک تمام سي. پي. اچ. هاي فوتون وارد ساختمان الکترون مي شوند. در اثر کامپتون تعدادي از سي. پي. اچ. هاي فوتون وارد ساختمان الکترون مي شوند.

حالا مي توانيم به اين سئوال جواب دهيم که چرا فوتون در حالت سکون قابل مشاهده نيست. زيرا فوتون از گراويتونها تشکيل مي شود و گراويتونها با سرعتي بالاتر از سرعت نور حرکت مي کنند و هنگاميکه فوتون واپاشيده مي شود، به اچزاي خود، يعني گراويتونها تبديل مي شود. اصولا فوتون قبل از آنکه بخواهد به حالت سکون در ايد، واپاشيده مي شود.