محاسبه سختي مواد با استفاده از نسبت بار وارده به سطح فرو رفتگي (مثل آزمايش برينل) شامل ساير آزمونها نيز مي گردد كه يكي از آنها آزمايش تعيين سختي به طريقه و يكرز مي باشد. در اين ازمايش از يك دندانه الماسه كوچك، به شكل هرم مربع القاعده استفاده مي گردد كه زاويه نوك آن 136 درجه و بار وارده از 5 تا 120 كيلوگرم با تقسيمات 5 كيلوگرمي مي تواند تغيير نمايد.
 

به منظور اجراي آزمايش، قطعه نمونه را روي سندان قرار داده و به وسيله يك پيچ، سندان به سمت بالا حركت مي نمايد تا قطعه دقيقا نزديك نوك دندانه قرار گيرد. سپس با آزاد كردن اهرم شروع كننده آزمايش، يك بازوي سنگين كه نسبت آن 20 به يك مي باشد، رها شده و وزن بازو به ارامي بر روي وارد مي آيد و سپس بازو به محل اوليه بر مي گردد. آماده كرده مجدد دستگاه براي ازماي، به وسيله فشار دادن يك پدال پايي انجام مي شود. پس از آنكه سندان به پايين آورده شده يك ميكروسكوپ بر روي قطعه قرار گرفته و قطر مربع فرور فتگي با دقت 001/0 ميلي متر اندازه گرفته مي شود. در صورت لزوم از ساچمه اي به قطر 1 يا 2 ميلي متر به عنوان دندانه نيز مي توان استفاده نمود. از دستگاه و يكرز اصولا در پژوهشها استفاده مي شود، يكي از مزاياي دستگاه و يكرز كه بعضي از كاربران اين دستگاه به آن اعتراف كرده اند، دقت اندازه گيري ابعاد فرو رفتگي حاصله است.

اندازه گيري قطر يك مربع، بسيار دقيق تر از اندازه گيري قطر يك دايره است زيرا براي اندازه گيري قطر دايره بايستي فاصله دو خط مماس بر دايره اندازه گرفته شود. روش ويكرز، نسبتاض سريع بوده و با آن مي توان سختي نمونه هاي نازك تا 006/0 اينچ ضخامت را اندازه گرفت. گفته شده است كه تا محدوده 1300 درجه سختي (تقريباَ 150 درجه سختي برينل) نتايج اين روش داراي دقت مطلوب مي باشد. به نظر مي رسد كه امكان مسطح شدن دندانه دستگاه و يكرز كمتر از دندانه برينل باشد. از معايب آزمايش ويكرز اين است كه اين آزمايش، مخرب بوده و سرعت اجراي آنم كمتر از ازمايش برينل و راكول است و سطح قطعه نمونه را بايستي قبل از آزمايش پرداخت نمود كه اين كار وقت زيادي را مي گيرد. اگرچه آزمايش ويكرز بسيار دقيق تر از راكول و برينل است ولي قيمت دستگاه آن نيز بسيار گرانتر مي باشد. در مقابل، نتايج ازمايش ويكرز در سطح وسيعي از صنايع پذيرفته شده است. عدد سختي دستگاه ويكرز با دندانه الماس هرمي شكل، كه به صورت خلاصه، DPH نوشته مي شود، از فرمول زير محاسبه مي شود.
 

كه در اين فرمول، DPH عبارتست از عدد سختي و يكرز با دندانه الماسه هرمي شكل برحسب كيلوگرم بر ميلي متر مربع، P بار وارده بر حسب كيلوگرم و d قطر مربع فرو رفتگي برحسب ميلي متر است.