◄  ا نواع مختلف VVT:

     +   VVT با سيستم تغيير بادامک:

 

 

سيستم 3 مرحله اي VTEC هوندا


هوندا آخرين مدل VTEC ، 3 مرحله اي را در موتور sohc Civic در ژاپن بکار برد.اين مکانيزم 3 بادامک با تايمينگ و پروفيل بلند کردن سوپاپ متفاوت دارد.
توجه داشته باشيد که ابعادشان نيز متفاوت ميباشد. بادامک مياني (تايمينگ دور بالا و حداکثر بلند شدن سوپاپ )در دياگرام بالا نشان داده شده است که بزرگترين بادامک نيزميباشد. بادامک سمت راست آن ( تايمينگ دورآرام و  متوسط بلند شدن سوپاپ ) که سايز آن متوسط مي باشد. بادامک سمت چپ ( تايمينگ دور آرام و حداقل بلند شدن سوپاپ ) که کوچکترين بادامک نيز مي باشد.

مکانيزم عملکرد آن مطابق شرح ذيل مي باشد:
 

مرحله 1 ( دور آرام ): 3 قطعه اسبک بطور آزادانه حرکت مي کنند. بنابراين اسبک سمت چپ سوپاپ ورودي سمت چپ را به ميزان کمي بلند ميکند. اسبک سمت راست نيز سوپاپ سمت راست را به ميزان متوسط بلند ميکند. تايمينگ هر دو بادامک در مقايسه با بادامک مياني که فعلا فعال نمي باشد حدودا براي دور آرام مي باشد.


مرحله 2 ( دور متوسط ): فشار هيدروليکي ( قسمت نارنجي رنگ در شکل ) اسبکهاي سمت چپ و راست را به يکديگرمتصل ميکند درحاليکه اسبک مياني و بادامک آن به کارخودشان ادامه مي دهند. ازآنجائيکه بادامک سمت راست بزرگتر از بادامک سمت چپ مي باشد بادامکهاي متصل شده به يکديگر حرکت خود را در واقع از بادامک سمت راست مي گيرند. در نتيجه هر دو سوپاپ ورودي در تايمينگ دور آرام ولي با بلند شدن متوسط کار مي کنند مرحله 3 ( دور بالا ): فشار هيدروليک هر 3 اسبک را به يکديگر متصل مي کند. از آنجائيکه بادامک مياني بزرگترين بادامک مي باشد هر دو سوپاپ بوسيله بادامک دور بالا حرکت مي کنند. بنابراين تايمينگ دور بالا و حداکثر بلند شدن سوپاپ فراهم مي شود.

     
+   VVT با سيستم بادامک مرحله اي:
اين سيستم ساده ترين و ارزانترين و رايجترين مکانيزمي است که امروزه استفاده مي شود. با اينکه سيستم کوچکي مي باشد کارايي موتوررا افزايش مي دهد.اساسا اين سيستم تايمينگ سوپاپها رابوسيله تغييرمرحله اي زاويه ميل ميل بادامک تغيير مي دهد. براي مثال در دور بالا ميل بادامک سوپاپ ورودي به ميزان 30 درجه گردش کرده و باعث زودتر باز شدن سوپاپهاي ورودي مي شود. اين حرکت بوسيله سيستم مديريت موتور برطبق نياز و بوسيله دنده هاي سوپاپ هيدروليکي بکار مي افتد.توجه داشته باشيد که VVTبا سيستم بادامک مرحله اي نمي تواندمدتزمان باز بودن سوپاپ را تغيير دهد آن فقط اجازه زودتر باز شدن يا ديرتر باز شدن سوپاپ را مي دهد. البته نتيجه زودتر باز شدن زودتر بسته شدن نيز ميباشد.همچنين اين سيستم برخلاف VVT با سيستم تعويض بادامک ميران بلند شدن سوپاپ را تغيير نمي دهد. اين سيستم ازساده ترين و ارزانترين انواع VVT مي باشد براي اينکه هرميل بادامک فقط به يک کارانداز هيدروليکي ياز دارد و برخلاف سيستم هاي ديگر که براي هر سيلندر يک مکانيرم مجزا بکار گرفته مي شود.

     
●   پيوسته يا گسسته:
ساده ترينVVT با سيستم بادامک مرحله اي فقط در 2 يا 3 زاويه ثابت مي تواند تنظيم شود که از بين 0 تا 30 درجه انتخاب مي شود. بهترين سيستم جابجائي متغير پيوسته مي باشد که بر حسب دور موتور يک مقدار اختياري بين 0 تا 30 درجه را انتخاب مي کند. بديهي است اين سيستم تايمينگ مناسبي را براي هر دور فراهم ميکند.بنابراين انعطاف پذيري موتور را به ميزان زيادي افزايش مي دهد. هرچند که تغيير آن بسيار آرام و قابل توجه مي باشد.

     
●   ميل بادامک ورودي و خروجي:
در بعضي از طراحي ها مانند سيستم BMW Double Vanos هم در ميل بادامک ورودي و هم در ميل بادامک خروجي از سيستم VVT بادامک مرحله اي استفاده مي شود. اين باعث افزايش زمان قيچي سوپاپها شده وراندمان را افزايش مي دهد.
اين نشان مي دهد که چرا راندمان BMW M3 3.2 (100hp/litre) از مدل قبلي آن M3 3.0 (95hp/litre) که  فقط در ميل بادامک ورودي از اين سيستم استفاده مي کند بيشتر است. در مدل E46 3-series Double Vanos  , ماکزيمم محدوده جابجائي ميل بادامک ورودي 40 درجه و ميل بادامک خروجي 25 درجه مي باشد.
مزايا
ساده و ارزان مي باشد. VVT پيوسته گشتاور تحويلي را در تمام دورها افزايش مي دهد.
معايب
نداشتن سيستم بلند شدن سوپاپ و مدت زمان باز بودن بطور متغير. بنابراين قدرت ماکزيمم آن از VVT با سيستم تعويض با کمتر م باشد.

     
●   BMW'S Vanos:
فهميدن عملکرد اين سيستم از روي عکس آسان است. در انتهاي ميل بادامک يک دنده مورب بسته شده است. دنده مورب به يک درپوش که مي تواند از ميل بادامک دور و يا به آن نزديک شود متصل شده است. بدليل اينکه محور ميل بادامک با دنده مورب موازي نميباشد اگر درپوش به سمت ميل بادامک فشرده شود زاويه ميل بادامک افزايش مي يابد به همين ترتيب کشيدن درپوش به سمت عقب باعث کاهش زاويه ميل بادامک مي شود.

 


     
●   منيفولد:
ايا فشرده شدن يا کشيده شدن بوسيله فشار هيدروليکي تعيين مي شود؟ در سمت راست درپوش دو محفظه وجود دارد که با روغن پر مي شوند ( اين محفظه ها بترتيب با رنگهاي سبز و زرد در شکل مشخص شده است) و يک پيستون باريک که در جلوي درپوش بسته شده است اين دو محفظه را ازهم جدا مي کند. روغن ازطريق سوپاپهاي مغناطيسي وارد محفظه ها مي شود که فشار روغن را براي فعال شدن محفظه ها کنترل مي کند. بعنوان مثال اگرسيستم مديريت موتور به سوپاپ محفظه سبز سيگنال ارسال کند آن سوپاپ باز شده و سپس فشار هيدروليک باعث حرکت پيستون شده و آن را به سمت عقب فشار مي دهد به همراه آن درپوش نيز به سمت ميل بادامک نزديک مي شود بنابراين اين جابجائي باعث افزايش زاويه مي شود.

 


     
+   VVT با سيستم هاي تعويض بادامک + بادامک مرحله اي:
ترکيب تعويض بادامک و بادامک مرحله اي مي تواند هر دو نيازمندي قدرت در دور پائين و دور بالا و انعطاف پذيري در تمام محدوده دورموتوررا برآورده کند. اما ناچارا پيچيدگي بيشتري دارد. درزمان نوشتن اين مقاله فقط پورشه وتويوتا چنين طرحي داشتند .هرچند دراينده ماشين هاي مسابقه اي بيشترو بيشترازاين طرح استفاده خواهند کرد .

     
●   Toyota VVTL-I:
VVTL-I تويوتا پيشرفته ترين طرح VVT مي باشد . وظايفي که اين سيستم بخوبي انجام مي دهد عبارنتد از:
تايمينگ متغير سوپاپ بادامک مرحله اي پيوسته .
بلند شدن سوپاپ متغير دو مرحله اي بعلاوه مدت زمان باز بودن متغير.
هم براي سوپاپهاي ورودي و هم براي سوپاپهاي خروجي استفاده مي شود.

شبيه VVT-I تايمينگ متغيرسوپاپ بوسيله تغييرزاويه که بوسيله جلو يا عقب رفتن ميل بادامک بوسيله راه انداز هيروليکي که در انتهاي ميل سوپاپ متصل شده انجام مي شود. تايمينگ متغير بر حسب دور موتوروشتاب و غيره محاسبه مي شود. هرچند تغييرات در يک محدوده عريض در حدود 60 درجه صورت مي گيرد بنابراين شايد اين سيستم کاملترين طرح تا به امروز باشد. چه چيزي VVTL-I را نسبت به VVT-I معمولي ممتاز مي کند؟ همه مي دانند که L نشانه اي براي بلند شدن سوپاپ ( Valve Lift) مي باشد. شبيه VTEC سيستم تويوتا ازيک اسبک براي کار انداختن هر دو سوپاپ ورودي استفاده مي کند. اين سيستم همچنين دو بادامک دارد که باعث فعال شدن اسبکها مي شوند. بادامک ها شکلهاي متفاوت دارند يکي با پروفيل بزرگتر براي افزايش مدت زمان باز  بودن سوپاپ در دور بالا و ديگري با پروفيل کوچکتر براي دور آرام . در دورآرام بادامک دورآرام اسبکها را ازطريق يک رولبرينگ ( براي کاهش اصطکاک ) بکارمياندازد. بادامک دوربالاهيچ تاثيري براسبک ندارد زيرا فضاي زيرا فضاي کافي در زير تايپيت هيدروليکي وجود دارد.
در مقايسه با VTEC هوندا وسيستمهاي مشابه سيستم تويوتا تايمينگ متغير پيوسته دارد که به افزايش انعطاف  پذيري موتور در دور آرام و دور بالا کمک مي کند. بنابراين اين سيستم مسلما امروزه بهترين طرح مي باشد. هر چند ساخت آن شايد خيلي پيچيده و خيلي گران باشد.

مزايا
VVT پيوسته گشتاورتحويلي درتمام دورها راافزايش ميدهد و مدت زمان بلند شدن متغير دارد که باعث افزايش قدرت در دور بالا مي شود.
معايب
خيلي پيچيده و گران مي باشد .

     
●   Porsche Variocam Plus:
سيستم Variocam Plus پورشه طرح پيشرفته Variocam که درمدلهاي Carrera و Boxster استفاده ميشود.
Variocam ابتدا درسال 1991 در مدل 968 توليد شد. اين سيستم اززنجيرتايمينگ براي تغييرزاويه ميل بادامک ميل بادامک استفاده ميکرد بنابراين تايمينگ متغير 3 مرحله اي را فراهم مي کرد. اين طرح يک طرح انحصاري و بي نظير مي باشد اما آن نسبت به کاراندازهاي هيدروليکي ديگر توليد کنندگان واقعا نا مرغوب مي باشد بويژه که آن اجازه تغيير زاويه زياد به ميل بادامک را نمي دهد . بنابراين پورشه Variocam Plus را در مدل Turbo 911 استفاده کرد و سرانجام از يک راه انداز هيدروليکي متداول بجاي زنجير استفاده کرد. هر چند مدل Plus بعلاوه بلند شدن متغير سوپاپ تغييرات زيادي پيدا کرده است و اين سيستم از تايپيت هاي هيدروليکي نيزاستفاده مي کند . همانطوري که در شکل زير ديده مي شود .هر سوپاپ ميتواند بوسيله سه بادامک فعال شود .
مرکزي سوپاپ را به ميزان کمي بلند مي کند ( 3mm) و مدت زمان باز بودن سوپاپها کوتاه مي باشد. بعبارت ديگر اين بادامک دور آرام مي باشد . دو بادامک خارجي دقيقا شبيه هم مي اشند با تايمينگ براي دور بالا و سوپاپ ها را به ميزان بيشتري بلند مي کنند ( 10 mm) . انتخاب نوع بادامک بر حسب تايپيتهاي متغير صورت مي گيرد که شامل يک تايپيت داخلي و يک تايپيت خارجي مي باشد . آنها بوسيله يک کارانداز هيدروليکي که يک پين را از ميان آنها عبور مي دهد به يکديگر قفل مي شوند. با اين روش بادامک دوربالاسوپاپ ها را فعال مي کند  که باعث افزايش مدت زمان باز بودن و ميزان بلند شدن سوپاپ مي شود. اگر تايپيت ها به يکديگر قفل نباشند .
سوپاپها ازطريق تايپيتهاي داخلي فعال ميشوند وتايپيتهاي خارجي مستقل ازسوپاپها حرکت مي کنند. بنظر مي رسد اين مکانيزم فوق العاده ساده و کوچک مي باشد. تايپيتهاي متغير فقط کمي سنگين ترازتايپيت هاي معمولي ميباشد ولي فضاي بيشتري اشغال نمي کند. با اين وجود اين سيستم قفط براي سوپاپ هاي ورودي استفاده مي شود.
 

مزايا
گشتاور خروجي در دورآرام و متوسط را افزايش مي دهد و مدت زمان بازبودن و ميزان بلند شدن متغيرآن قدرت را در دور بالا افزايش مي دهد.
معايب
داراي پيچيدگي زياد و هزينه بالائي مي باشد.