◄   منيفولدهاي ورودي متغير:

      ●   منيفولدهاي طول متغير
      
●   سيستم ورودي انعکاسي

◄   انواع تايمينگ متغير سوپاپ:

      ●   با سيستم تغيير بادامک VVT 1-
      
●   با سيستم بادامک مرحله اي VVT 2-
      
●   با سيستم هاي تغيير بادامک + بادامک مرحله اي VVT3-
 

◄   منيفولدهاي ورودي متغير:
منيفولدهاي ورودي متغير از اواسط دهه 90 بطور گسترده رايج شدند. با استفاده از اين سيستم گشتاور پايين در  دور متوسط افزايش يافته بدون اين که تاثيري بروي مصرف سوخت يا قدرت در دورهاي بالا داشته باشد. بد ين  وسيله انعطاف پذيري موتور بهبود مي يابد. يک منيفولد معمولي براي قدرت درسرعت بالا يا گشتاو در دورپايين و يا يک توازن بين آنها بهينه سازي مي شود اما منيفولد ورودي متغير يک يا بيش از دومرحله براي انجام وظيفه در سرعت مختلف موتورمطرح ميکند گفته ميشود نتايج استفاده ازاين سيستم شبيه استفاده ازسيستم تايمينگ متغيرسوپاپ(VVT) مي باشد اما مزيت منيفولد ورودي متغير اين است که گشتاور دور پايين را بيش ازقدرت در در دور بالا افزايش مي دهد. بنابراين اين سيستم براي خودروهاي چهار در(sedan) که هر روز سنگين و سنگين تر مي شوند خيلي مفيد مي باشد. با افزايش خودروهايي که خصوصيات اسپورت دارند مانند Ferrari 360 M و 550 M از منيفولدهاي ورودي متغير در کنار تايمينگ متغير سوپاپ براي قابليت بهتر در حرکت استفاده مي شود .
. در مقايسه با VVT منيفولدهاي ورودي متغيرارزانترمي باشند. براي اين که فقط به چند منيفولد ريخته گري  شده و تعداد کمي سوپاپهاي الکتريکي احتياج دارند در مقابل VVT به تعدادي کار انداز هيدر دقيق ومناسب و يا حتي تعدادي بادامک مخصوص و ميل بادامک نياز دارد. منيفولدهاي ورودي دو نوع ميباشند: منيفولدورودي ورودي با طول متغير و منيفولدهاي ورودي انعکاسي . هر دو آنها از هندسه منيفولدهاي ورودي براي رسيدن به  يک هدف مشابه استفاده مي کنند.

◄   منيفولد ورودي طول متغير:
منيفولدهاي ورودي طول متغيرمعمولا در خودروهاي سواري چهار در(sedan) استفاده مي شوند.دربيشتر  طراحي ها از دو منيفولد با طول متفاوت براي تغذيه هر سيلندر استفاده ميشود. منيفولدهاي با طول بلند براي دورهاي پايين و منيفولدهاي کوتاه براي دورهاي بالا استفاده ميشوند. فهميدن اينکه چرا دور بالا به منيفولد کوتاه احتياج دارد ساده است چون که با استفاده از آن مکش موتور بطور آزادانه و آسان صورت مي گيرد. اما چرا در دورهاي پايين منيفولدهاي با طول بلند مورد نياز است ؟
چونکه استفاده از لوله هاي بلندتر باعث کاهش فرکانس هواي ورودي به سيلندر ميشود به گونه اي که با کاهش دور موتور تطابق زيادي دارد و باعث بهتر پر شدن سيلندر مي شود و بدين ترتيب گشتاور خروجي را افزايش  مي دهد. از طرف ديگر منيفولد ورودي بلند تر جريان هوا را به آرامي هدايت مي کند که باعث بهتر مخلوط شدن سوخت و هوا مي شود.
بعضي از سيستمهاي طول متغيرارائه شده سه مرحله دارند که از اين نوع درAudi V8 استفاده شده است.
درحقيقت Audi از منيفولدهاي جداگانه استفاده نمي کند. در عوض از يک منيفولد ورودي دوراني که ورودي آن در مرکز روتور آن واقع است استفاده مي کند. چرخش مجراي ورودي به وضعيتهاي مختلف باعث ايجاد طولهاي مختلف در منيفولد مي شود.
ترتيب احتراق به گونه اي است که سيلندرها بطور متناوب از هر يک از محفظه ها تنفس مي کنند که باعث ايجاد يک موج فشاري بين آنها م شود. اگر فرکانس موج فشار با دور تطابق داشته باشد مي تواند به پرشدن سيلندر  کمک کند بدين ترتيب راندمان مکش افزايش يافته. فرکانس توليدي به سطح مقطع لوله هاي متصل شده بستگي دارد. با بستن يکي ازآنها دردور پايين سطح مقطع به خوبي فرکانس را کاهش مي دهد بدين گونه گشتاورخروجي در دور متوسط افزايش مي يابد. در دور بالا سوپاپ باز شده و بهتر پر شدن سيلندر را فراهم مي کند.
سيستم ورودي انعکاسي در مدلهاي مختلف پورشه استفاده شده که اولين آن 964 Carrier بود. در مدل 993 پورشه اين سيستم را با منيفولد طول متغير سه مرحله اي به نام Varioram ترکيب کرد. بخاطر اينکه اين سيستم فضاي زيادي را اشغال مي کرد در مدل 996 فقط ازسيستم ورودي انعکاسي استفاده شد. هوندا NSX نيز ازديگر استفاده کنندگان نادر سيستم ورودي انعکاسي مي باشد.
کمتر از rpm5000 (چپ Aوراست بالا):لوله هاي بلند وسيستم انعکاسي غير فعالند.
RPM5800-5000 )چپB و راست وسط): لوله هاي بلند بعلاوه لوله کوتاه ورودي انعکاسي . يکي از لوله هاي متصل شده ورودي انعکاسي بسته است.
RPM5800 (چپ C و راست پايين ): لوله هاي بلند بعلاوه لوله کوتاه ورودي انعکاسي و هر دو لوله سيستم  ورودي انعکاسي باز ميشود .

◄   خلاصه منيفولدهاي ورودي متغير:
مزايا:
بهبود گشتاور تحويلي در دور پايين بدون کاهش قدرت در دور بالا و ارزانتر بودن نسبت به تايمينگ متغيرسوپاپ(VVT).
معايب:
تقريبا فضاي زيادي اشغال مي کند و تاثيري در افزايش گشتاور در دور بالا ندارد.

◄   Toyota T-VIS:
بيشتر موتورهاي 4 سوپاپ اوليه در دورهاي پايين و متوسط گشتاور خوبي توليد نمي کردند. براي اينکه سطح  ورودي بزرگتر باعث کاهش جريان هوا مي شد. مخصوصا درسرعتهاي پايين جريان هواي آرام در منيفولد  ورودي يک مخلوط سوخت و هواي ناقص را فراهم مي کند. بنابر اين باعث ايجاد دتونيشن (Knock) و کاهش  قدرت و گشتاور مي شود. بنابراين موتورهاي 4 سوپاپ در دورهاي بالا قوي مي باشند اما در دورهاي پايين ضعيف بودند تا وقتيکه تکنولوژي منيفولدهاي ورودي متغير رايج شد. شورولت Cosworth Vega که در دور  پايين ضعيف بود اين کار را انجام داد.
منيفولد ورودي دوراني براي موتورهاي V6مرسدس بنز مدلهاي SLK,CLS,E-class که براي کاهش وزن از  جنس منيزيم ساخته مي شوند. در واکنش به آن در واسط دهه 80 سيستم ورودي متغير تويوتا T-VIS را توليد کرد. T-VIS به سرعت کم جريان هوا در منيفولد شتاب ميدهد. تئوري اين مسئله ساده مي باشد. منيفولد ورودي براي هر سيلندر به دو زيرمنيفولد (sub-manifold) تقسيم ميشود که درنزديکي سوپاپ ورودي به يکديگرمتصل متصل ميشوند. يک سوپاپ پروانه اي نيز به يکي ا ز زير منيفولدها اضافه شده است. در دورهاي کمتراز تقريبا  4650 rpm سوپاپ پروانه اي براي افزايش سرعت در منيفولد مي بايست بسته باشد. در نتيجه مخلوط خوبي رادر منيفولد بدست مي آوريم موتورهاي تزريق مستقيم از استفاده ازاين سيستم محرومند. زيراسيستم تزريق مستقيم فضاي زيادي را در منيفولد اشغال مي کند.

◄   تايمينگ متغير سوپاپ VVT:
بعد از اينکه تکنولوژي چند سوپاپ ( Multi Valve) در طراحي موتورها استاندارد شد تايمينگ متغير سوپاپ مرحله بعدي افزايش راندمان موتور مي باشد.همانطور که مي دانيد سوپاپ ها تنفس موتور را فراهم مي کنند.
تنظيم تنفس که همان تنظيم سوپاپ هاي ورودي و خروجي مي باشد بوسيله شکل و زاويه بادامک ها کنترل مي شود. براي بهينه سازي تنفس موتور به تنظيم سوپاپ مختلف در دورهاي متفاوت نياز مي باشد. وقتي که دور افزايش مي يابد مدت زمان کورس مکش و تخليه کاهش مي يابد بنابراين هواي تازه به ميزان کافي نمي تواند سريع وارد محفظه احتراق شود درحاليکه گازهاي اگزوز نيز با سرعت کافي محفظه احتراق را ترک نمي کنند.
بنابراين بهترين راه حل باز شدن زودتر سوپاپ ورودي و ديرتر بسته شدن سوپاپ خروجي مي باشد. بعبارت  ديگر زمان قيچي (Overlapping) سوپاپ ورودي و خروجي با افزايش دور موتور بايد افزايش يابد. مهندسين  سابقا بهترين تايمينگ سوپاپ را بصورت توافقي انتخاب مي کردند. براي مثال يک وانت بخاطر بازده بهتر در  دور پائين ممکن است زمان قيچي کمتري را بکار گيرد اما يک ماشين مسابقه اي بخاطر قدرت بيشتر در دور بالا  ممکن است زمان قيچي قابل ملاحظه اي را بکار گيرد. در خودروهاي سواري معمولي ممکن است تايم سوپاپ بهينه براي دور متوسط بکار گرفته شود تا هم در دور کم قابليت خوبي داشته باشد و همچنين قدرت در دور بالا خيلي کاهش نيابد و شبيه موتورهاي ديگر که براي يک دور معين بهينه سازي ميشوند نباشند. با تايمينگ متغير سوپاپ قدرت و گشتاور مي تواند در يک محدوده عريض بهينه شود.

بيشترين نتايج قابل توجه عبارنتد از:
موتور مي تواند در دور بالاتري کار کند بنابراين حداکثر قدرت توليد مي شود. براي مثال قدرت ماکزيمم  .

موتور نيسان 2 ليتري Neo VVL 25% بيشتر از نمونه بدون VVT آن مي باشد.
افزايش گشتاور در دور پائين ، بنابراين نيروي محرکه بهبود مي يابد. براي مثال موتور فيات  نمودار منيفولد.

 ◄   بلند شدن متغير سوپاپ Variable Lift:
در بعضي از طراحي ها بلند شدن سوپاپ مي تواند بر حسب دور موتور متغير باشد. در دوربالا افزايش بلند شدن سوپاپ ورود هوا و خروج گازهاي اگزوز را تسريع مي کند بنابراين تنفس موتور را بهبود مي بخشد. البته  بلند شدن اين چنيني در دور آرام اثر معکوسي شبيه ناقص مخلوط شدن سوخت و هوا ايجاد ميکند بنابراين بازده  را کاهش مي دهد و يا حتي منجر به خاموش شدن موتور (misfire) مي شود. بنابراين بلند شدن سوپاپ بايد بر  طبق دور موتور باشد.