در مبحث اشنايي با کار موتور در دو زمان مکش و تخليه فرض شد که سوپاپ هوا و دود در نقطه اي مرگ بالا و مرگ پايين باز و بسته مي شود قبلا نيز توضيح داده شد که در تعريف چهار عمل زمان تئوري باز و بسته شدن سوپاپها بيان شده است در صورتي که عملا و همانطوريکه از روي شکل مشخص مي باشد سوپاپ دود در زمان احتراق 45 در جه قبل از نقطه مرگ پايين باز مي شود البته قابل ذکر است که اين مقدار در ماشينهاي مختلف با هم فرق دارند و تا 5 درجه بعد از نقطه مرگ بالا يعني در زمان مکش باز نگهداشته شود اين زمان بخاطر اين است که مقداري بيشتر دود از سيلندر خارج گردد موقعيکه سوپاپ دود 45 درجه قبل از نقطه مرگ پايين باز مي شود فشار گاز بميزان قابل توجهي تنزل پيدا مي کند و مقدار کمي قدرت تلف مي گردد ولي در عوض مقدار بيشتري دود از سيلندر خارج مي شود و به تنفس موتور کمک مي کند به همين ترتيب باز کذاشتن سوپاپ گاز تا 45 درجه بعد از نقطه مرگ پايين در زمان تراکم به مخلوط گاز زمان بيشتري براي وارد شدن به سيلندر مي دهد تايمينک سوپاپ بستگي به شکل برامدگي بادامک ميل سوپاپ و ارتباط چرخ دنده يا چرخ زنجير ميل لنگ و يل سوپاپ دارد تغيير دادن وضعيت چرخ دنده ها نسبت به يکديگر زمان باز و بسته شدن سوپاپها را تغيير مي دهد مقدار باز شدن زودتر از موقع را اوانس يا پيش عمل و دير بسته شدن پيش از موقع را ريتارد يا پس عمل مي گويند.

 

 

◄    دليل وجود اوانس سوپاپ هوا (تايمينگ سوپاپ ها ):
1- کمک به خروج دود

 2- بالاتر رفتن راندمان حجمي بعلت بيشتر باز بودن سوپاپ هوا
 

◄   دليل وجود ريتارد سوپاپ هوا (تايمينگ سوپاپ ها ):
بالاتر رفتن راندمان حجمي پر شدن بيشتر بخاطر سرعت هوا بعلت فشار منفي خلا که بر اثر پايين رفتن پيستون بوجود امده است.

◄   دليل وجود اوانس سوپاپ دود (تايمينگ سوپاپ ها ):
براي اينکه زمان بيشتري براي تخليه دود پايين امدن فشار هوا در اواخر مرحله احتراق و جلوگيري از فشار دود در مرحله تخليه.

◄   دليل وجود ريتارد سوپاپ دود (تايمينگ سوپاپ ها ):
کمک به تخليه کامل دود بر اثر سردي و گرمي مخلوط و دود باز بودن بيشتر براي تخليه کاملتر

◄   فيلر گيري موتور و لزوم ان:
فيلر گيري يکي از مهمترين و ضروري ترين عملي است که تعمير کار بايد اين عمل (فيلرزدن )را انجام دهد هر جسمي بر اثر حرارت منبسط شده و بر طول و قطر و حجمش افزوده مي شود قطعاتي که در موتور بکار رفته اند در مقابل حرارت انبساط پيدا مي کنند که در هنگام طراحي موتور با محاسبه اين مقدار انبساط را بخوبي جبران مي کنند يکي از سيستمهاي که انبساط در انها محسوس بوده و براي کار موتور تاثير بسزايي دارد سيستم حرکت سوپاپها مي باشد که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضريب انبساط قطعات مقداري فاصله بين انها در نظر گرفته است تا در هنگام انبساط اين فاصله پر شود و کار باز و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد در صورت عدم وجود اين لقي قطعات در برابر گرما منبسط شده و چون ميدان حرکتي در جهت طولي ندارند به هم فشار اورده باعث سائيدگي تاب برداشتن و خرابي قطعات مي گردند مقدار اين لقي توسط کارخانجات سازنده اندازه گيري و اعلام شده و انرا با فيلر اندازه و تنظيم ميکنند.

◄   نکات لازم براي فيلر گيري موتور:
1- شناخت سوپاپها براي فيلر گيري

2- مقدار لقي و فاصله مجازي که بايد براي سوپاپها با فيلر ميزان کنيم بدست اورده باشيم

3- اين مقدار لقي بسته به دستور کارخانه بايد در حالت سرد يا گرم براي فيلر گيري موتور ماشين ضروري است

4- شناخت احتراق سيلندر هاي مورد نظر براي فيلر گيري از راههاي مختلف

5- اماده کردن فيلر با شناخت نوع ماشين و تبديل فيلر در صورت نياز قبل از تشريح فيلر گيري به شناخت حالات و بدست اوردن ترتيب ان مي پردازيم.

 

◄   قيچي سوپاپهاي موتور:
قيچي سواپ ها در کار موتور تاثير زيادي دارد براي اينکه يک سيلندر در حالت تنفس قرار گيرد لازم است سوپاپ هواي ان شروع به باز شدن کند وقتي که پيستون از نقطه مرگ بالا بطرف نقطه مرگ پايين حرکت مي کند و سوپاپ هوا باز است و در حالت تخليه که پيستون از نقطه مرگ پايين به طرف نقطه مرگ بالا حرکت مي کند سوپاپ دود باز است تا دود از داخل سيلندر تخليه شود در قسمت تايمينگ سوپاپها ديديم که سوپاپ هوا چند درجه مانده که پيستون به نقطه مرگ بالا برسد باز شده که اين نوع باز شدن را وانس سوپاپ هوا ناميديم زماني که ميل لنگ را مي چرخانيم ابتدا سوپاپ دود باز شده تا در زمان تخليه دود تخليه شود و سپس سوپاپ دود شروع به بسته شدن کرده و در انتهاي بسته شدن سوپاپ دود دود سوپاپ هوا شروع به باز شدن مي کند اين حالت يعني اخر بسته شدن سوپاپ دود و اول باز شدن سوپاپ هوا را قيچي سوپاپ (اله کلنگي) يا بالانس مي گويند باز و بسته شدن سوپاپ را ميتوان از روي فنر يا حالات اسبک و در موتورهاي ميل سوپاپ رو ز شکل بادامک ميل سوپاپ تشخيص داد براي فيلر گيري صحيح بايد زمان سوپاپ ها و فاصله اسبک يا تايپت را با هم ميزان کرد که تايمينگ سوپاپها در انها تاثير نداشته باشد و با توجه به دياگرام سوپاپ متوجه مي شويم زماني که پيستون در حالت احتراق است تايمينگ سوپاپ ها در ان هيچ گونه تاثيري ندارد پس بهترين حالت براي فيلر گيري زماني است که يک سيلندر در اول حالت احتراق باشد و پيستون در نقطه مرگ بالا باشد در مجموع دانستن قيچي سوپاپها براي يک تعمير کار ضروري مي باشد.