فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش مکانيک
دانشگاه ها و اساتيد مکانيک

آموزش علوم رشته مکانيک

آموزش نرم افزارهاي مکانيک
پروژه هاي تحقيقاتي مکانيک
مراکز تحقيقاتي رشته مکانيک
رده بندي سايتهاي مکانيک
بانک مقالات رشته مکانيک
آشنايي با متخصصين مکانيک
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات مکانيک
گالري عکسهاي مکانيک
 
 

عنوان: بادامك چيست؟

نويسنده: محمدشفاعي بجستاني          ايميل:  mshb_iri@yahoo.com

منبع اطلاعاتي: www.manufacture.blogfa.com            تاريخ نگارش: 23/06/1387

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

بادامك به جزئي از ماشين گفته ميشود كه جزء ديگري از آن ماشين را كه پيرو ناميده ميشود با تماس مستقيم تحت شرايط تعيين كنندهاي به حركت در ميآورد. عضو راننده را بادامک و عضو رانده را پيرو ميناميم. بادامک ميتواند داراي حرکتهاي دوراني، انتقالي يا نوساني بوده، و يا حتي ثابت باشد. پيرو نيز به نوبه خود ميتواند داراي حرکت دوراني و يا انتقالي باشد.
قابليت تغيير بادامك بر اين اساس است كه با تغيير شكل منحني بادامك تغييري در مشخصهي حركت پيرو ايجاد ميشود. بههمين علت تعداد حركت-هاي قابل استفاده پيرو به تنوع و دقت مهندس طراحي بستگي دارد. بادامكهايي را ممكن است طرح كرد كه هر حركتي به پيروش بدهد ولي ممكن است در بعضي از سرعت-هاي حدي ايجاد شده، شتاب حركت خيلي زياد باشد كه نتيجه اين شتابهاي حدي، تنش زياد ارتعاش سيستم است طراح چنين بدامك و پيرو، حتماً بايد متوجه اين مؤلفههاي شتاب و خواص مادهاي كه بادامك و پيرو از آن ساخته ميشود، باشد تا در مقابل تنشهاي شديد و خستگي ناشي از ارتعاش، مقاومت كافي موجود باشد و گرنه فرسايش نسبي افزايش و عمر مكانيزم كاهش خواهد يافت.
 

بادامك ها

مكانيزم هاي ميله اي

به سادگي براي تعداد زيادي از حركتهاي ورودي و خروجي طرح مي شوند.

ميتوانند كوچك و جمع و جور طراحي شوند.

ارزانتر طراحي ميشوند.

پاسخ ديناميكي به دقت ساخت منحني بادامك بستگي دارد.

تعداد محدودي از نيازهاي ورودي و خروجي را ارضا ميكنند.

جاي بيشتري ميگيرند.

گرانتر طراحي ميشوند.

عدم دقت در ساخت اثر كمي روي خروجي دارد.


مقايسه بادامك ها و مكانيزم هاي ميله اي


◄   انواع پيروه:
پيروها را ميتوان بر اساس شکل ظاهري آنها، انواع حرکتها انجام شده توسط آنها، و بالاخره موقعيتهاي واقعي خط حرکتشان دسته بندي نمود.
شکلهاي 1 و 2 و 3 ، نشان دهنده پيروهاي تيغهاي، غلتان و تخت ميباشند پيرو تيغهاي داراي ساختمان بسيار سادهاي ميباشد. ولي به خاطر نرخ سايش بسيار زياد موجود در نقطه تماس، کاربرد زيادي ندارد.

 

 

پيرو غلتان نشان داده شده در شکل 2 گونه عملي تري از پيرو تيغهاي نشان داده شده در شکل 3 ميباشد. عمل غلتيدن اين نوع پيروها در سرعتهاي کم، غلتش خالص ميباشد. ولي هر چه که سرعت افزايش پيدا عمل غلتش خالص، تبديل به ترکيبي از اعمال غلتشي و لغزشي ميگردد. پيروهاي غلتان زماني بادامک دچار يک خيز ناگهاني و زياد گردد، ايجاد اشکال مينمايد. زيرا در چنين وضعيتي پيرو غلتان، بادامک خود را فشرده ميکند.
پيرو تخت نشان داده شده در شکل 1 را ميتوان بهينهترين نوع پيروها ناميد. اين نوع پيروها زمانيکه بادامک دچار يک خيز ناگهاني و زياد ميگرردد، بادامک را فشرده نميکنند.
پيرو تخت نشان داده شده در شکل 1 در ازاي خيز بوجود آمده، باعث تنشهاي سطحي و سايش زياد، مخصوصاً با توجه بهميزان تغيير مکان و ناميزاني موجود ميگردد که بدين علت، عموماً از پيروهاي تخت نشان داده شده در شکل1 استفاده ميگردد.

◄   حرکتهاي متداول پيرو:
اولين اقدام در طرح منحني يک بادامک، رسم دياگرام تغيير مکان است. لازم است تغيير مکان پيرو بهصورت تابعي از زاويه دوران بادامک تعيين گردد. اين تابع ممکن است شکل خاصي داشته باشد يا امکان دارد غيرمشخص باشد. پروفيل يک بادامک معمولاً بهکمک منحني جابجايي پيرو آن يکسري پارامترهاي مربوط به مکانيزم مورد نظر رسم ميشود. براي اينکه پيرو با حرکتي که از بادامک ميگيرد، کار مورد انتظار را انجام دهد از منحنيهاي مختلفي براي دياگرام جابجايي آن استفاده ميشود. چند نوع از حرکتهاي متداول پيرو عبارتند از:

      
●   حركت با شتاب ثابت
      
●   حرکت با سرعت ترميم شده
      
●   حرکت نوساني ساده(هارمونيک)
      
●   حرکت سيکلوئيدي

انواع ديگر حرکتهاي پيرو عبارتند از: حرکت بيضوي، منحنيهاي چند جملهاي از درجه پنج، حرکت درجه هشت و...
پس از آنکه منحني جابجايي پيرو مشخص گرديد، ميبايست پروفيل بادامک مربوطه را که قرار است منحني مزبور را تامين نمايد، طراحي نمود.

◄   انواع بادامكها :
بعضي از انواع متداول بادامکها عبارتند از:

1. بادامکهاي ديسکي

2. بادامکهاي انتقالي

3. بادامکهاي استوانهاي

بادامکهاي ديسکي معمولاً با سرعت ثابت دوران ميکنند و مسائل فني زيادي را ميتوان با بادامکهاي ديسکي حل و بحث کرد و از نظر ساخت سادهترين نوع بادامکها بوده و در عين حال موارد استفاده زيادي دارند.

بادامکها را ميتوان به سه نوع مختلف دسته بندي نمود:

1. براساس شكل ظاهري آنها

2. براساس نمودار حركت پيرو آنها

3. براساس نوع قيود موجود در پيروي آنها

بادامکها را از روي شکل ظاهريشان نيز ميتوان دسته بندي کرد. شکل يک بادامک ميتواند بهصورتهاي: گوهاي، استوانهاي، مارپيچ، مخروطي، کروي، گوي سان، شعاعي، مزدوج، و يا سه بعدي باشد.
بادامک ميتواند داراي هر يک از حرکتهاي دوراني و يا انتقالي باشد. بادامکهاي گوهاي شامل پيرو انتقالي و نوساني ميباشند. طراحي بادامک گوهاي بسيار ساده است. پيرو چنين بادامکهايي ميبايست بهطور دائم، با بادامک در تماس باشد، که اين عمل را ميتوان به-وسيله يک فنر پيش بار گذاري شده، يا ايجاد حرکت مثبت درون شياري براي پيرو مهيا نمود.
در بادامکهاي شعاعي يا ديسکي، پيرو داراي حرکت شعاعي از مرکز دوران بادامک است. پيروها بهوسيله فنرهاي پيش گذاري شده با بادامکهايش در تماس ميباشند. بادامک هاي صفحه اي يا ديسکي بخاطر سادگي و حجم کم بسيار متداول ميباشند. بادامک مزدوج داراي يک زوج بادامک ديسکي ميباشد که بهطور پيوسته با يک پيرو در تماس ميباشند. بادامکهاي مزدوج زماني مورد استفاده قرار ميگيرند که هدف داشتن:

1. سرعتهاي بالا،

2. بارهاي ديناميکي زياد،

3. سر و صداي کم،

4. سايش کم،

5. و بالاخره قابليت کنترل بالاي پيرو باشد.

بادامک مارپيچ وار، گونهاي از بادامک تخت با شيار مارپيچ ميباشد که قادر به کنترل حرکت نوساني و يا انتقالي پيرو نظيرش ميباشد. کاربرد اين نوع بادامک، بخاطر آن که بادامک ميبايست دوراني در خلاف جهت حرکتش براي قرار دادن پيرو در موقعيت اوليهاش داشته باشد، محدود ميباشد.
بادامک گويسان يا بشکهاي حرکت پيرو توسط شيار محيطي بريده شده بر روي سطح بادامک ايجاد ميگردد. بهطور کلي دو نوع بادامک گويسان (بشکهاي) وجود دارد، که هر نوع توسط سطح بادامک مشخص ميشود. سطوح مورد نظر ميتوانند محدب يا مقعر باشند. بادامک گويسان زماني مورد استفاده قرار ميگيرد که زاويه نوسان پيرو زياد باشد. بخاطر شيار موجود روي سطح بادامک، کاربرد اين نوع بادامکها تنها محدود به سرعتهاي ملايم ميباشند.
بادامک بشکهاي، را اغلب بادامک استوانهاي نيز مينامند. اين نوع بادامک داراي شيار محيطي بريده شده در روي استوانه ميباشد(بادامک حول محور استوانه دوران مينمايد). بهطور کلي دو نوع بادامک بشکهاي داريم. نوع بادامک توسط نحوهاي که حرکت به پيرو منتقل ميگردد، تعيين ميگردد. بادامک استوانهاي شياري، اين نوع بادامک قادر به پذيرفتن حرکت مثبت ميباشد.  پيرو اين بادامکها داراي يک فنر پيشبار گذاري شده است.
 

بادامک مخروطي: پيرو اين نوع بادامکها، مختصري در امتداد خط مولد مخروط حرکت ميکند. بادامکهاي مخروطي بخاطر داشتن هزينه زياد ساخت، استعمال زيادي ندارد.
بادامک کروي، اين بادامک از يک سطح کروي که حرکت را به پيرو نظيرش انتقال ميدهد تشکيل شده است. پيرو حول محوري که عمود بر دوران بادامک ميباشد، نوسان ميکند. بادامکهاي کروي نيز همانند بادامکهاي مخروطي بخاطر داشتن هزينه زياد ساخت، کمتر مورد استفاده قرار ميگيرند.
فايده استفاده از بادامک کروي نسبت به بادامک ديسکي در اين است که در بادامکهاي کروي، امکان بدست آوردن حرکت نوساني، حول محوري که با محور دوران بادامک موازي نباشد نيز وجود دارد.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت