فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش تاريخ
روز شمار تاريخ
تاريخ سياسي ايران
تاريخ سياسي کشورها
تاريخ اسلام
 
 
 
 
 
 
 

عنوان: دژ عظيم ماسادا و بزرگترين خودکشي گروهي تاريخ

نويسنده: ابراهيم زارع

منبع اطلاعاتي: yahoo2.blogfa.com            تاريخ نگارش: 16/01/1388

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

معمولا هر کشفي، کشف ديگري به دنبال دارد. باستان شناساني که نزديک کناره هاي بحر الميت در پيرامون قومران سرگرم کاوش بودند، توجهشان به پشته سنگي شيبداري جلب شد. در دل همين پشته ويرانه هاي کاخ بزرگ و دژ عظيم" ماسادا " نهفته بود. اين مکان فراموش شده، در سال 1963 توسط باستان شناسي به نام" ايگائيل يادين " YigaeI Yadin کشف شد. وي که هم نظامي و هم باستان شناس بود، با پدرش مدتها براي کشف کاخ بزرگ ماسادا بي تابي ميکرد.

 


مکاني که مي بايست حفاري مي شد بسيار بزرگ بود و" يادين" مي دانست که براي اين کار به صدها کارگر نياز دارد. از اين رو، دعوتنامه اي در روزنامه ها به چاپ رساند و از همه زنان و مردان جواني که به اين کاردلبستگي داشتند خواست تا براي حفاري در اين مکان به او بپيوندند. دو تابستان پي در پي، صدها زن و مرد جوان براي حفاري به اين نقطه آمدند. ماسادا در تابستان مکان خوشايندي نبود. کارگران در اين کوههاي برهنه و خشک و سوزان، هيچ سرپناهي به جز چادر نداشتند. با اين همه، هر سال صدها تن براي کمک به ايگائيل يادين به اين نقطه مي شتافتند.

چرا؟ مگر اين ناحيه خشک و بي حاصل، اين ويرانه هاي دوردست و پرت افتاده چه داشتند که تا اين اندازه براي جوانان دلفريب و هيجان انگيز بودند؟ ماسادا در گذشته اي دور، صحنه رويدادي بزرگ و نبردي بسيار دليرانه و رعب انگيز بود که داستان آن، آوازه بسيار داشت. با اين همه، بسياري در واقعيت آن ترديد داشتند يادين و کارگران جوانش به اين خاطر دست به کار حفاري زدند که ثابت کنند اين داستان، بي کم وکاست، واقعيت داشته است.

ماسادا در روزگاراني بسيار دور، کاخ هرود پادشاه باستاني فلسطين بود که بسيار دور از شهر قرار داشت. اين کاخ سه اشکوبه، به ديواره هاي صخره عظيم ماسادا پيوسته و بر آن استوار شده بود. برخي امروز نيز با اين همه امکانات، هيج کس ياراي آن ندارد که بنايي را در چنين نقطه اي برپا دارد. با اين همه، هرود به افراد تحت فرمان خود دستور داد تا اين کاخ را درآن جا بنا کنند.

 

 

اين افراد با دست تهي و ابزارهاي بسيار ساده اين کاخ را برپا داشتند، ديوارهاي آن را با نقاشي هايي آراستند، تالارها و صحن آن را با سنگهاي پرداخت شده پوشاندند و فواره هايي در آنها تعبيه کردند. آب، از فاصله اي دوردست، به اين کوهستان بي آب و گياه آورده مي شد. در اشکوب بالايي کاخ، فواره ها، باغچه ها،گرمابه ها و محلهاي زيباي آبتني وجود داشت و هرود و خانواده اش در پناه ديوارهاي کاخ خود، بسيار آسوده و ايمن مي زيستند. در طول تاريخ، چندين بار، زلزله بخش وسيعي از کاخ را ويران کرده بود اما با اين همه، ديوارهاي اصلي آن هنوز نيز بر سرپا ايستاده بودند.

کارگران جوان، برخي از اين ديوارها را با چنان دقتي از زير خاک بيرون آوردند و پاکيزه کردند که تمام زيبايي باستاني آنهابه خوبي جلوه گر است. کارگران، در حالي که با ريسمان به يکديگر ييوسته بودند کار مي کردند؟ و در واقع همان خطري را به جان خريده بودند که سازندگان کاخ، هزاران سال پيش بر خود هموارکرده بودند.

 

◄   تاريخ چه مي گويد:

يس از مرگ هرود کاخ او به دژ شورشيان يهود که براي آزادي سرزمين خود از يوغ فرمانروايي رم مي جنگيدند، مبدل شد. اما روميان بسيار نيرومند بودند، و در همان هنگام شهر اورشليم را به تصرف خود درآورده و معبد بزرگ آن را طعمه حريق کرده بودند. معبد قومران نيز به دست آنها ويران شده بود و راهبان و کشيشان آن با طومارها و گنجينه هاي معبد به کوهستانها گريخته بودند. در سال 73 ميلادي، سرانجام ارتش رم به ماسادا رسيد و فرمان نابودي دژ و تمام ساکنان آن را صادر کرد.
در اين دژ
نهصد و شصت مرد و زن و کودک به سر مي بردند که تنها مدافعان آن به شمار مي رفتند. روميان مصمم بودند که اجازه ندهند حتي يک تن از آنان جان سالم به در ببرد. از اين رو، در پيرامون دژ ديواري برپا داشتند و همه آبراهها يي راکه آب دژ از طريق آنها تأمين ميشد، مسدود کردند. فواره ها و محلهاي آبتني کاخ هرود بسيار زود خشک شدند وذخيرهآب آشاميدني آن با شتاب رو به پايان نهاد.

 


روميان خاکريز بسيار بلندي نيز در برابر صخره عظيمي که قصر ماسادا در آن قرارداشت برپا کردند تا اندک اندک ارتفاع آن به ارتفاع ديوارهاي دژ رسيد. آنگاه تيرهاي شعله ور بسياري به درون دژ پرتاب کردند و ساختمانهاي آن را به آتش کشيدند. بي درنگ، پس از درخشش تيرهاي شعله ور در فضا و آتش گرفتن ديوارهاي چوبين کاخ، مدافعان دژ ناگزير به بخش دروني آن، عقب نشسشند. پيدا بود که روميان برآنند تا در اين نبرد پيروز شوند. يهوديان شورشي، اميد رهايي از اين مهلکه را نداشتند و بي هيچ ترديدي مي دانستند که با مرگ ديدار خواهند کرد. اما بر آن بودند که مانند انسانهاي آزاد بميرند. آنان ترجيح مي دادند که به دست خود به زندگي خود پايان بخشند زيرا مي دانستند تنها در اين صورت است که مي توانند آزادگي خود را پاس دارند. پس، چشم براه پيروزي روميان ننشسشند و بر آن شدند تا دست به
خودکشي همگاني هراسناک و شگفت انگيزي بزنند.

همه مردان، همسران و کودکانشان را به خانه بردند. نخست تمام دارايي خود را سوزاندند. آنگاه با يکديگر بدرودهاي پرمهر کردند و هنگامي که ديگر سخني براي گفتن نداشتند، با رنج و افسوسي عظيم، همسران و کودکان، خود را، يکي پس از ديگري، از پاي درافکندند. آنگاه، اندوهناک و خسته، به نقطه اي در مرکز دژ بازگشتند. اکنون ديگر جان آنان هيچ ارزشي نداشت. ده مرد برگزيده شدند تا ديگران را بکشند، و چيزي نگذشت که صدها تن ازآنان در کنار همسران و کودکان کشته خود به خاک افتادند. ده مرد، وظيفه هولناک کشتار ياران خود را به انجام رسانده بودند.
اين ده تن نيز، از ميان خود يک تن را براي کامل کردن کشتار برگزيدند.او وظيفه داشت که نه تن ياران بازمانده خويش را بکشد، و سپس به زندگي خود نيز پايان بخشد و سرانجام، هنگامي که روميان ديوارهاي دژ را درهم شکستند و پا به درون آن نهادند، با خاموشي مرگبار و هراس انگيزي روبرو شدند. آنان، تنها، دژي مرده را به تصرف خود درآورده بودند.
آري، داستان دليرانه اين مقاومت توصيف ناپذير، اين خودکشي همگاني رعب انگيز، جواناني را، از سراسر جهان، به کار حفاري در ماسادا کشانده بود. اينان که عشق به آزادي و اراده نيرومند مدافعان دژرا عميقا مي ستودند آمده بودند تا دريابند مکاني که اين حادثه شگفت انگيز در آن ر وي داده است، چگونه جا يي بوده است و در کجاست.
 

◄   کاوشهاي باستاني:
ايگائيل يادين و کارگران جوانش در طول دو سال کار مداوم، ماسادا را پس از هزاران سال بار ديگر در ميان ويرانه هايش، برپا داشتند. روميان همه چيز را نا بود کرده بودند اما آثار و نشانه هاي تاريخي دژ، هنوز نيز به چشم مي خورد. يادين و کارگرانش، نمونه هاي بسياري از زيباييهاي کاخ هرود را يافتند، و نقاشيهاي ديواري، جايگاههاي آبتني و اتاقهاي بسيار زيباي کاخ، بار ديگر زندگي از سر گرفتند. اما، در اين ميان، کلبه هاي ساده و کوچک مدافعان يهودي دژ، بيش از همه مورد ستايش قرار گرفتند. در برخي از اين کلبه ها، ظرفها يي که شايد مدافعان دژ در آن روزگار دوردست در آنها براي شام خود غذا مي پختند، هنوز نيز بر سر اجاقها بودند. در کلبه هاي ديگري، استخوانهاي تمامي افراد خانواده ها در کنار يکديگر آرام گرفته بودند. توده جداگانه اي از استخوانها، شايد بازمانده استخوانهاي ده مردي بود که براي کشتار نهايي، برگزيده شده بودند.
حماسه ماسادا را، نه در ويرانه هاي کاخ هرود، بلکه در اين کلبه هاي کوچک ساده بايد يافت. تمامي اشياء وآثاري که باستان شناسان در اين نقطه يافته اند، واقعيت داستان کهن خودکشي همگاني حيرت انگيز و دليرانه مدافعان دژ ماسادا را تاييد مي کنند.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت