فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول زمين شناسي
آموزش علوم زمين شناسي
نرم افزارهاي زمين شناسي
مراکز علمي و تحقيقاتي
سايتهاي زمين شناسي
گالري عکس زمين شناسي
 
 
 

عنوان: دستگاه هاي ابزار دقيق در زمين شناسي مهندسي

نويسنده: محمد مهدي مالکي       ايميل: geoaria@yahoo.com 

منبع اطلاعاتي: geoaria.blogfa.com  post-220            تاريخ نگارش: 28/08/1385

 
 

 

گالري تصاوير

 

- - - -

   
 
 

◄   دستگاه برش سنگ
اين دستگاه براي بريدن سر و ته مغزه و نيز برش نمونه مکعبي در ابعاد 10*10 سانتيمتر ساخته شده است . از اين دستگاه علاوه بر تهيه مکعب ، مي توان براي تهيه مقاطع نازک سنگ نيز استفاده برد .

◄   دستگاه ساب
اين دستگاه براي آماده نمونه ها جهت انجام آزمايشهاي تک محوري و سه محوري سنگ ساخته شده است . با اين دستگاه مي توان نمونه ها را به طور کامل جهت انجام آزمايش هايي که نياز به موازي بودن سر و ته نمونه دارند ،آماده نمود .

◄   پيزومتر ازنوع تار مرتعش (Vibrating Wire Piezometer)
پيزومترنوع تارمرتعش براي اندازه گيري فشار آب زير زميني در سازه هاي خاكي ، سنگي، شالوده‌ها وسازه‌هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ابزار، يكي از پر فروش ترين ابزارهاي اين شركت است.
      +   كاربردها :
      ●   مشخص نمودن الگوي جريان
      ●   اندازه گيري سطح آب زيرزميني
      ●   مطالعات هيدرولوژيكي ، كنترل ساخت و بررسي پايداري و رفتار نگاري در سدهاي خاكي ، شالوده ها، سازه هاي زيرزميني كم عمق و حفاريهاي سطحي.

◄   فشارسنجهاي خاك و بتن(Earth and Concrete Pressure Cell)
فشارسنجهاي ( pressure cell) خاك وبتن براي اندازه گيري فشار كل در خاكريزها ومخازن ، سطح ديوارهاي حائل ، ساختمانها ، تكيه گاههاي پلها، پوشش تونلها و اندازه گيري تنش در درون سازه‌هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرند.
      +   كاربردها :
      ●   اندازه گيري جهت و مقدار فشار كل و توزيع تنش درون مخازن سدها و حد فاصل خاك و بتن.
      ●   مشخص نمودن فشار تماسي در ديواره هاي حائل،آب بند و تكيه گاهها
      ●   اندازه گيري فشار درون و بيرون پوشش حفره‌هاي زير زميني
      ●   رفتارنگاري تنش در ديواره هاي سنگي مغارها و تونلها ي بدون پوشش
      ●   ارزياب فشار باربري شالوده ها

◄   تنش سنج شاتكريت (Shotcrete -Concrete Stress Cell)
در روش تونل سازي جديد اطريشي ، ( N.A.T.M) براي نگهداري نمودن ديواره تونل بلافاصله پس ازحفر تونل بتن پاشي صورت مي گيرد. اين تنش سنج ها براي اندازه گيري تنش هاي شعاعي ومماسي درپوشش بتن پاشي شده تونل طراحي شده اند.
      +   كاربردها :
      ●   ارزيابي مقدار تنشهاي شعاعي و مماسي در پوشش شاتكريت تونلها
      ●   نمايش مقاومت شاتكريت
      ●   ارزيابي مناسب بودن مقدار پوشش ايجاد شده
      ●   تعيين ظرفيت باربري شالوده
      ●   اندازه گيري فشار درون وبيرون پوشش حفره‌هاي زيرزميني

◄   بارسنج(Load Cell)
بارسنج ها توانايي اندازه‌گيري مقدار بار وارده بر نگهدارنده‌هاي نصب شده در سازه‌ها را دارند.
      +   كاربردها :
      ●   اندازه گيري بار وارده بر پيچ سنگها، ميل مهارهاي شالوده ياكابلهاي كششي
      ●   اندازه گيري بار فشاري بين اجزاء مختلف سازه

◄   دماسنج از نوع تارمرتعش (Vibrating Wire Temperature Meter)
اين دستگاه براي اندازه گيري دماي داخلي درسازه هاي بتني،خاكي وآب مورداستفاده قرار مي گيرد.
      +   كاربردها :
      ●   كنترل شرايط دماي موردنظر
      ●   كنترل افزايش دما درارتباط با تنش وتغيرات حجم درسدها
      ●   مطالعه اثرات دما روي ساير ابزارهاي نصب شده

◄   درزه وشكاف سنج (Crack & Joint Meter)
براي رفتارنگاري و يا اندازه گيري بازشدگي بين دوبلوك بتني درسازه هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين براي رفتار نگاري جابجايي تركها درسازه‌هاي بتني - سنگي بكار مي رود.
      +   كاربردها :
      ●   اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسدهاي بتني قوسي
      ●   اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسازه هاي بتني
      ●   اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسازه هاي سنگي وسازه‌هاي ساخته شده با مصالح بنايي

◄   كرنش سنجهاي نوع تار مرتعش (Vibrating Wire Strain Gage)
كرنش سنج ها براي اندازه گيري مقدار كرنش دربتن يا يك سازه فولادي درمناطقي كه بايد سطح كرنش براي طراحي واطمينان از پايداري سازه رفتارنگاري شود مورد استفاده قرار مي گيرد.
      +   كاربردها :
      ●   رفتار نگاري كرنش درسدهاي بتني درضمن ساخت وپس ازآن
      ●   مطالعه توزيع تنش درحفره ها وتونل هاي زير زميني
      ●   توزيع تنش درسدهاي بتني وسدهاي كه با مصالح بنايي ساخته شده‌اند
      ●   رفتارنگاري تنش ها درمحورهاي تحت فشار.

◄   كشش سنج درون گمانه اي (Bore Hole Extensometer)
اين وسيله براي اندازه گيري تغيير شكل وميزان جابجايي لايه هاي سنگي ويا خاكي طراحي شده است. اين كشش سنج ها ممكن است يك نقطه اي يا چند نقطه اي باشند. كشش سنجها عموما در دو فرم مكانيكي و يا الكترونيكي عرضه مي‌گردند.

◄   كجي سنج (Tiltmeter)
كجي سنج براي رفتار نگاري تغييرات شيب ساختمانها و سازه‌ها ي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد . اين ابزار شامل يك پاندول معكوس است كه با تغيير شيب منحرف مي شود. كجي سنج يك سيگنال الكتريكي متناسب با زاويه شيب توليد مي كند كه توسط دستگاه قرائت، اندازه گيري مي شود.

◄   دستگاه قرائت ديجيتالي(Digital Readout Unit)
واحد قرائت EDI-51V مي‌تواند با تمام ابزارهاي نوع سيم لرزان Encardio- rite براي نشان دادن پارامترهاي اندازه گيري شده در واحد زمان يا هر واحد مهندسي ديگر مثل m، kgf ، m،tf ،deg ،c و... .مورد استفاده قرار گيرد. اين واحد قرائت مي تواند ضرايب كاليبراسيون حداكثر يكصد مبدل (transducer) سيم لرزان را ذخيره نمايد .
همچنين اين واحد تا 720 دسته داده را با زمان و تاريخ ثبت و ذخيره مي‌نمايد.

◄   انحراف سنج (Inclinometer)
اين ابزار براي اندازه گيري حركات افقي ( جانبي) سازه هاي زيرزميني يا سطحي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين ابزار داده هاي عددي معني داري از اندازه انحراف يا شيب شالوده‌ها و تغييرات آن با زمان را بدست ميدهد. تخمين مناسب مقدار انحراف شالوده‌ها با رفتارنگاري رفتار سازه پس از احداث و آشكار كردن خطرات احتمالي كه ممكن است پايداري سازه شالوده و محيط اطراف آن را تحت تأثير قرار دهد ، كمك مي‌كند. محدوده اندازه گيري اين ابزار 30 درجه نسبت به قائم است.
 


◄   دستگاه هاي آزمايش فشار با قرائت كننده ديجيتالي
      +   (جكهاي بتن شكن و سنگ شكن)
اين سري از دستگاه‌ها از واحدهاي بارگذاري و پمپ روغن تشكيل شده است. مقدار بار توسط سيستم ديجيتالي سنجيده مي‌شود واحد الكترونيكي دستگاه ميكرو پروسسور مي‌باشد.در اين سيستم مقدار بار، حداكثر بار ، مقدار سرعت بارگذاري قابل نمايش دادن مي‌باشد .بارگذاري و باربرداري در اين سري دستگاهها به صورت دستي قابل كنترل مي‌باشد .سيستم الكترونيكي اين دستگاه قادر است كه نتايج مربوط به حداقل 1000 آزمايش را ذخيره نمايد و سپس به كامپيوتر منتقل كند . اين دستگاهها با ظرفيتهاي 500 تا 5000 كيلو نيوتن توسط هايكو عرضه مي‌شود.

      +   دستگاه سه محوري ديناميكي خاك
اين دستگاه كه مطابق آخرين فن آوري روز توسط شركت هايكو توليد مي‌گردد، يكي از مهمترين دستگاهها براي سنجش وضعيت خاك در آزمايش سه محوري در حالت ديناميكي و استاتيكي مي‌باشد .اين سيستم قادر است كه در شرايط زير نمونه ها را مورد آزمايش قرار دهد:
      ●   كنترل كرنش و كنترل تنش ديناميكي تا 10 هرتز
      ●   كنترل مسير تنش نرمال در دو حالت زهكشي شده و زهكشي نشده.
      ●   آزمايش سه محوري معمولي با سرعت كرنش بيش از 5/0 ميليمتر در دقيقه
      ●   تحكيم و تورم در شرايط K0

      +   ستگاه سه محوري خاك
اين دستگاه كه كاملا به صورت خودكار آزماش را انجام مي‌دهد‌، مطابق جديدترين اصول فني روز ساخته شده است. با اين دستگاه مي‌توان در شرايط معمولي نمونه هاي تا قطر 100 ميليمتر را آزمايش نمود . حداكثر كرنش جانبي در اين دستگاه 10 كيلوگرم بر سانتي متر مربع مي‌باشد.

      +   دستگاه تحكيم ديجيتالي
اين دستگاه مطابق استاندارد IS-2720-BS-1377 ساخته شده است. اين دستگاه كه به طور اتوماتيك كار مي كند قادر است كه مراحل بارگذاري و آزمايش تحكيم را كنترل نمايد و با كاهش مقدار كرنش پله بارگذاري بعدي را شروع كند. بنا براين با اين دستگاه آزمايش تحكيم كامل براي اغلب خاكها بين 24 تا 48 ساعت خاتمه مي‌يابد كه از نظر اقتصادي و سرعت كار بسيار مفيد مي‌باشد.

      +   دستگاه آزمايش يونيورسال الكترونيكي با سيستم افزايش بار اتوماتيك
اين دستگاه براي انجام آزمايش بر روي مواد مختلف فلزي و غير فلزي طراحي شده است. با اين دستگاه مي‌توان فشار، كشش، خمش، پيچش، برش، سختي و موارد ديگر را بر روي مواد آزمايش نمود.
اين دستگاه از سه بخش اصلي زير تشكيل شده است :
      ●   چهار چوب بارگذاري
      ●   سيستم پمپ هيدروليكي
      ●   بخش كنترل الكترونيكي

      +   دستگاه برش مستقيم
اين دستگاه براي اندازه گيري خصوصيات مهندسي سطح درزه سنگ يا بتن طراحي شده است. اين دستگاه كه به صورت دستي و اتوماتيك توليد مي‌شود در صحرا و آزمايشگاه قابل استفاده مي‌باشد. براي آزمايش نمونه با اين دستگاه بايد ابتدا نمونه قالب گيري شود كه وسايل قالب گيري نيز جزء ضمائم دستگاه مي‌باشد. سيستم اعمال نيروي افقي و عمودي اين دستگاه در شرايط عادي تا 5 تن بار اعمال مي‌نمايد، اما اين مقدار به 20 تن قابل افزايش مي باشد.

 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت