پايداري شيميايي بالاي بسياري از پليمرها، هم امتياز به شمار مي رود و هم کاستي. مقاومت گرمايي، مقاومت سايشي، و دوام از ويژگيهاي ارزشمند الياف نساجي، کلاه ايمني، لوله هاي زير زميني، ورقه هاي پوششي مواد غذايي و بسياري ديگر است. اما، هنگامي که زمان مصرف اين اشيا به سر مي رسد،دور ريختن آنها به صورت مسئله اي در مي آيد.
بازيابي پليمرهاي ناخواسته،بهترين راه حل است و شش نوع پلاستيک مصرفي،بوسيله انجمن صنايع پلاستيک با رمزهاي بازيابي مشخص شده اند.پس از تفکيک اين پلاستيکها جزر مي شوند وپس از شست وشو و خشک کردن براي مصرف دوباره،به صورت مذاب در مي ايند. مثلا،بطري هاي نوشابه از پلي (اتيلن ترفتالات)بازيابي شده ساخته مي شوند،کيسه هاي زباله از پلي اتيلن کم چگال بازيابي شده توليد مي شود،و ميز و صندلي باغچه نيز از پلي پروپيلن و مخلوط پلاستيک هاي بازيابي شده،ساخته مي شود.

 

کار بردها

رمز بازيابي

پليمرها

بطري نوشابه

1-PET

پلي(اتيلن تر فتالات)

بطري

2-HDPE

پلي اتيلن پر چگال

کفپوش

3-V

پلي(وينيل کلريد)

کيسه نايلوني

4-DPE

پلي اتيلن کم چگال

ميز و صندلي

5-PP

پلي پرو پيلن

اشياي قالب گيري

6-PS

پلي استيرن

ميز،خرت وپرت هاي پلاستيکي

7

مخلوط پلاستيکها

 

جدول پلاستيک هاي قابل بازيابي


در اغلب موارد،به جاي بازيابي پلاستيک ها،آنها را دور مي اندازند،در نتيجه،تحقيقات فراواني بر روي پلاستيک ها ي زيست تخريب که قابل تجزيه بوسيله ميکروارگانيسم هاي موجود در خاک باشند، صورت گرفته است. پلي گليکوليک اسيد،پلي لاکتيک اسيد،پلي هيدروکسي بوتيرات از پليمرهاي زيست تخريب مشهور هستند. تمام اين پليمرها از نوع پلي استر هستند واتصال استري آنها قابل هيدروليز است.همبسپارهاي حاصل از پلي گليکوليک با پلي لاکتيک اسيد کاربردهاي گسترده اي پيدا کرده اند.مثلا ،همبسپارنود به ده پلي گليکوليک اسيدبا پلي لاکتيک اسيد براي ساختن نخ بخيه قابل جذب به کار مي رود.نخ هاي بخيه کاملا زيست تخريب هستند وپس از عمل جراحي،طي سه ماه بوسيله بدن جذب مي شوند.

در اروپا،توجه فراواني به پلي هيدروکسي بوتيرات مي شود که قابليت تبديل به اشياي قالب گيري شده و ورقه هاي نازک براي بسته بندي را دارد.اين پليمر،طي چهار هفته در محل دفن زباله تجزيه مي شود.مکانيسم تجزيه آن،شامل هيدروليز اتصال استري و يک واکنش حذف اتم اکسيژن بتا نسبت به گروه کربونيل،است.اين حذف به مرحله آب زدايي در يک واکنش آلدول شباهت دارد.اما،مصرف پلي هيدروکسي بوتيرات در حال حاضر به دليل گران بودن (حدود چهار برابر پلي پروپيلن)محدوداست.