فرهنگ و تاريخ | سرگرمي | نيازمنديها | مذهبي | اقتصادي | خانواده و اجتماع | هنر | اخبار | ورزش | کامپيوتر | گردشگري | صنعت و دانشگاه | صفحه اصلي

صفحه اول بخش شيمي
دانشگاه ها و اساتيد شيمي
آموزش علوم رشته شيمي
آموزش نرم افزارهاي شيمي
آموزش آزمايشهاي شيمي
پروژه هاي تحقيقاتي شيمي
مراکز تحقيقاتي شيمي
معرفي متخصصين شيمي
بانک مقالات رشته شيمي
رده بندي سايتهاي شيمي
پايان نامه هاي دانشجويي
مجلات و نشريات شيمي
گالري عکسهاي شيمي
 
 

عنوان: جدول تناوبي عناصر مندليف

نويسنده: مرکز آموزشي فرزانگان قم

منبع اطلاعاتي: www.jumptochem.com

عکس
 

 

گالري تصاوير

 

- - - - -

   
 
 

مندليف و لوتار مير در مورد خواص عنصرها و ارتباط آنها بررسيهاي دقيقي انجام دادند و در سال 1869ميلادي به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم آنهاست. به اين معنا که اگر عنصرها را به ترتيب افزايش جرم اتمي مرتب شوند نوعي تناوب در آنها اشکار ميگردد و پس از تعداد معيني از عنصرها، عنصرهايي با خواص مشابه خواص پيشين تکرار مي شوند.
مندليف در سال 1869 بر پايه قانون تناوب جدولي از 63عنصر شناخته شده زمان خود منتشر کرد. در فاصله ي بين سالهاي 1869 تا 1871ميلادي مندليف هم مانند لوتار مير با بررسي خواص عنصرها و ترکيب هاي آنها متوجه شد که تغييرهاي خواص شيميايي عنصرها مانند خواص فيزيکي انها نسبت به جرم اتمي روند تناوبي دارد. از اين رو جدول جديدي در 8 ستون و 12سطر تنظيم کرد. او با توجه به نارسايي هاي جدول نيو لندز و لوتار مير و حتي جدول قبلي خود جدولي تقريبا بدون نقص ارايه داد که فراگير و ماندني شد.

 

 ويژگيهاي جدول مندليف:
دانشمندان پيش از مندليف در طبقه بندي عناصر هر يک را جداگانه و بدون وابستگي به ساير عناصر در نظر مي گرفتند. اما مندليف خاصيتي را کشف کرد که روابط بين عنصرها را به درستي نشان ميداد و ان را پايه تنظيم عناصر قرار داد.
او برخي از عناصر را دوباره بررسي کرد تا هر نوع ايرادي را که به نادرست بودن جرم اتمي از بين ببرد. در برخي موارد به حکم ضرورت اصل تشابه خواص در گروهها را بر قاعده افزايش جرم اتمي مقدم شمرد.
در برخي موارد در جدول جاي خالي منظور کرديعني هر جا که بر حسب افزايش جرم اتمي عناصر بايد در زير عنصر ديگري جاي مي گرفت که در خواص به ان شباهتي نداشت ان مکان را خالي مي گذاشت و ان عنصر را در جايي که تشابه خواص رعايت ميشد جاي داد.اين خود به پيش بيني تعدادي از عنصرهاي ناشناخته منتهي شد.
مندليف با توجه به موقعيت عنصرهاي کشف نشده و با بهره گيري از طبقه بندي دوبرايز توانست خواص انها را پيش بيني کند. براي نمونه مندليف در جدولي که در سال 1869 تنظيم کرده بود مس و نقره و طلا را مانند فلزي قليايي در ستون نخست جا داده بود اما کمي بعد عناصر اين ستون را به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم کرد. سپس دوره هاي نخست و دوم و سوم هر يک شامل يک سطر و هر يک از دوره هاي چهارم به بعد شامل دو سطر شده وبه ترتيب از دوره هاي چهارم به بعد دو خانه اول و شش خانه اخر از سطر دوم مربوط به عناصر اصلي ان دوره و هشت خانه باقي مانده ي سطر اول و دو خانه اول سطر دوم مربوط به عناصر فرعي بود.
مندليف با توجه به اين که عناصر اهن وکبالت ونيکل و روتينيم و روديم و پالاديم و اسميم و ايريديم و پلاتين خواص نسبتا با يکديگر دارند اين عناصر را در سه رديف سه تايي و در ستون جداگانه اي جاي دادو به جدول پيشين خود گروه هشتم ا هم افزود. در ان زمان گازهاي نجيب شناخته نشده بوداز اين رودر متن جدول اصلي مندليف جايي براي اين عناصر پيش بيني نشد. پس از ان رامسي و رايله در سال 1894 گاز ارگون را کشف کردند و تا سا ل 1908 م گازهاي نجيب ديگرکشف شد و ظرفيت شيميايي انها 0 در نظر گرفته شدو به گازهاي بي اثر شهرت يافتند.
جدول مندليف در تنظيم و پايدار کردن جرم اتمي بسياري از موارد مندليف نادرست بودن جرم اتمي برخي از عناصر را ثابت و برخي ديگر را درست کرد. جدول تناوبي نه تنها به کشف عنصرهاي ناشناخته کمک کرد بلکه در گسترش و کامل کردن نظريه اتمي نقش بزرگي بر عهده داشت و سبب اسان شدن بررسي عناصر و ترکيب هاي انها شد.

 نارسائي هاي جدول مندليف:
1- جاي هيدروژن در جدول بطور دقيق مشخص نبود.گاهي آن را بالا ي گروه فلزهاي قليايي و گاهي بالاي گروه هاي گروه هالوژن ها جا ميداد.
2- در نيکل و کبالت که جرم اتمي نزديک به هم دارند خواص شيميايي متفاوت است و با پايه قانون تناوبي ناسازگاري دارد.
3- کبالت را پيش از نيکل و همچنين تلور را پيش از يد جاي داد که با ترتيب صعودي جرم اتمي هم خواني نداشت.با پيش رفت پژوهش ها و با کشف پرتوايکس و عنصرهاو بررسي دقيق طيف انها عدد اتمي کشف و اشکار شد و عناصر بر حسب افزايش عدد اتمي مرتب و نار سايي هاي جزيي موجود در جدول مندليف از بين رفت.زيرا تغييرات خواص عناصر نسبت به عدد اتمي از نظم بيشتري برخوردارست تا جرم اتمي انه.
4- سال پس از نشر جدول مندليف بوابو در ات به روش طيف نگاري اکا الومينيوم را کشف کرد و گاليم ناميد و 4 سال بعد نيلسون اکا بور را کشف کرد و اسکانديم ناميد و هفت سال بعد ونيکلر هم اکا سيلسيم را از راه تجربه طيفي کشف کرد و ان را ژرمانيم ناميد.

 تغييرات خواص عناصر در دوره ها و گروههاي جدول:
1- تغييرات شعاع اتمي :در هر گروه با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي افزايش مي يابد ودر هر دوره با افزايش عدد اتمي شعاع اتمي به تدريج کوچکتر مي گردد.
2- تغييرات شعاع يوني :شعاع يون کاتيون هر فلز از شعاع اتمي ان کوچکتر و شعاع هر نا فلز از شعاع اتمي ان بزرگتر است.به طور کلي تغييرهاي شعاع يوني همان روند تغييرات شعاع اتمي است.
3- تغييرات انرژي يونش: در هر دوره با افزايش عدد اتمي انرژي يونش افزايش
مي يابد و در هر گروه با افزايش لايه هاي الکتروني انرژي يونش کاهش مي يابد.
4- تغييرات الکترون خواهي :در هر دوره با افزايش عدد اتمي انرژي الکترونخواهي افزايش مي يابدودر هر گروه با افزايش عدد اتمي اصولا انرژي الکترون خواهي از بالا به پايين کم مي شود.
5- تغييرات الکترونگاتيوي:در هر دوره به علت افزايش نسبتا زيا د شعاع اتمي الکترونگاتيوي عناصر کم ميشود و در هر دوره به علت کاهش شعاع اتمي الکترونگاتيوي عناصر افزايش مي يابد.
6- تغييرتعدادالکترونهاي لايه ظرفيتوعدد اکسايش:در هر دوره از عنصري به عنصر ديگريک واحد به تعداد الکترون ها ي ظرفيت افزوده ميشود و تعداد اين الکترونها و عدد اکسايش در عنصرهاي هر گروه با هم برابرند.
7- تغييرات پتانسيل الکترودي :در ازاي هردوره با افزايش عدد اتمي توانايي کاهندگي عنصرها کاهش مي يابد و توانايي اکسيدکنندگي انها افزايش مي يابد.از اين روفلزهايي که در سمت چپ دوره ها جاي دارندخاصيت کاهندگي ونا فلزهايي که در سمت راست دوره ها جاي دارندتوانايي اکسيد کنندگي دارند.در موردعناصر يک گروه توانايي اکسيد کنندگي با افزايش عدد اتمي وپتانسيل کاهش مي يابد.
8- تغييرات توانايي بازي هيدروکسيد:توانايي بازي هيدروکسيدعناصر در گروهها ازبالا به پايين افزايش مي يابد اما در دوره از سمت چپ به راست رو به کاهش است.
9- تغييرات دما وذوب يا جوش: در هر دوره دماي ذوب و جوش تا اندازه اي به طورتناوبي تغيير مي کند ولي اين روندمنظم نيست و در موردعناصرگروهها نيز روند واحدي وجود ندارد.
 

 

 

 

 

گروه علمي فدک

کليه مطالب ارسالي با نام اشخاص و ذکر منبع در اين سايت درج مي شود

راهنما  |  آمار سايت  |  درباره ما  |  تماس با ما  |  نظر خواهي  | آرشيو  |  عضويت در سايت