●   سلسله (Kingdom) : Animalia
      ●   راسته (Phylum): Chordata
      ●   رده (Class ): Mammalia
      ●   زير رده (Order) : Carnivora
      ●   تيره ( Family) : Felidae
      ●   جنس (Genus) : Smilodon

امروزه گربه سانان جزء شکارچيان موفق شمرده مي شوند ولي در گذشته (حدود ده تا چهل ميليون سال پيش ) اين تيره بسيار خطرناک تر وترسناک تر جلوه مي کرد گروهي از گربه سانان به نام دندان خنجري ها ((Saber Toothed از هشت تا چهل هزار سال پيش درلس آنجلس ونزديکي شهرکهاي فيلم سازي مکان هائي جالب وجود داشت که بي شباهت به فيلم هاي تخيلي نبود حوضچه هائي که هيدروکربنهاي موجود در زير زمين بر اثر تبخير از شکاف ها وشکستگي هاي سطحي به صورت مواد قير مانند به اضافه گاز متان بالا آمده است اين مکان هاي جالب وديدني لابرياRancho La Brea)) نام دارند داخل لابريا بازمانده 660 ارگانيسم پلئيستوسن يافت شده است ازجمله شکارچيان وعلفخواراني چون گلوسوتريوم Glossotherium)) جانداران فوق درطول پلئيستوسن يعني آخرين عصر يخ بندان زندگي مي کرده اند اما جالب ترين ودومين گروه از نظر ازد ياد سنگواره پس از گلوسوتريوم يک جنس از دندان خنجري است اين حانور شکارچي اسميلودونSmilodon))نام دارد.

 

 

 در حدود 000/40 سال پيش آب حاصل از باران روي اين درياچه ها را مي پوشاند وبه خاطرجنس زمين زيرين ياهمان لابريا آب مدت ها در آنجا باقي مي ماند و يک آبخوري وسوسه کننده اما کشنده را به وجود مي آورد جانداران مختلف علفخوار وشکارچي براي آب خوردن به لابريا مي آمدند اين جانداران نگون بخت به محض ورود به آب در ميان توده عظيم قيرگرفتار مي شدند و پس از چند ساعت يا چند روز تلا ش وتقلا مي مردند شکارچيان مختلفي چون پرندگان و علي ا لخصوص دندان خنجري ها به طمع طعمه ايي آسان به جانوران دربند حمله مي کردند بديهي است شکارچيان نيزکم وبيش به سرنوشت طعمه دچار مي شدند .
اين حفره هاي قير(Tar Pits) و محتويات آن دفينه هايي بزرگ از سنگواره هاي ارزشمند است گروه هاي تحقيقاتي اين گودال ها را بررسي مي کنند مثلا گروهي گودالي به عمق 10متر را بررسي مي کند ماده قيري به عنوان محافظ از استخوانها عمل مي کند و جلوي تجزيه را مي گيرد با به دام افتادن و فساد بدن پشه هاي خونخوار در بدن آنها تخم گذاري کرده و هر آنچه از پوست وگوشت است را از بين برده و استخوانهاي قير اندود نسبتا سالمي براي ما باقي مانده است . مشهورترين جنس از دندان خنجري ها اسميلودون نام دارد که در لابريا هم زياد ديده شده است نوعي گربه يا شايد پلنگ گوشتخوار کواترنري که از 5/2تا 000/10سال پيش در آمريکاي شمالي وجنوبي مي زيسته است.

 

◄   قديمي ترين نوع از دندان خنجري ها:
اما قديمي ترين نوع از دندان خنجري ها يوسمايلوس نام دارد دکتر لاري مارتين Dr LaryMartin)) معتقد است ازچهل ميليون سال پيش تا به امروز بيش از 10بار دندان خنجري ها منقرض شده و دوباره احيا شده اند .
در توجيه اين مطلب بايد گفت از 000/000/65سال پيش وپس از انقراض گروهي پايان دوره کرتاسه جانداران کمي بر روي زمين باقي ماندند در اين ميان چندين شکارچي ناموفق نيز به وجود آمده و منقرض شدند تا سرانجام جانداري کوچک و با جثه ايي در حد گربه اما کارآمد پا به عرصه وجود گذاشت يوسمايلوس طعمه هايي تا پنج برابر جثه خود ودر حد گوزن را شکار مي کرد دندان نيش يوسيمايلوس بزرگتر از دندان هاي شير بوده است واين دندان ها در نسل هاي بعدي بزرگتر هم شدند هر چه دندان ها وجثه بزرگتر مي شد امکان به دست آوردن طعمه هاي بيشتر وبزرگتر فراهم ميشد ادامه اين روندباعث کاهش علفخواران و طعمه ها وطبعا نيز باعث کاهش وانقراض شكارچيان ميشود با به وجود آمدن دوباره علفخواران سيستم شكار وشكارچي مجددا احيا مي شد و اما اين روند در ميوسن پاياني و 000/000/7سال پيش منجر به پيدايش گونه ايي از گربه سانان شد كه ديگر گربه نبود اين گونه با طولي در حد 2متر و وزني معادل 250 كيلوگرم بيشتر به خرس و شير شبيه بودند باربارا فيليسBarbourofelis)) با دندان نيشي حدود 20سانتي متر حتي فيل هاي قديمي بزرگي چون ‏Tetrabelodonte وDinothere وكرگدن هاي قديمي را شكار ميكرد اين جاندار بزرگ ومخوف از 000/000/13 تا 000/000/7سال پيش ميزيسته ا ست و مغز بسيار كوچك وطبعا هوش بسيار كمي داشت شايد همين هوش كم باعث انقراض آن شد.
اما جديد ترين نمونه دندان خنجري در پلئيستوسن پاياني وتا يازده هزار سال پيش در حوالي لس آنجلس مي زيسته است گربه يا همان پلنگ اسميلودون اين جاندار از جمله موفقترين دندان خنجري ها وشكارچيان است جثه ايي در حد شير آفريقائي وزني در حد 150 كيلوگرم دمي کوتاه قفسه سينه ايي گشاده سر وپاهاي جلويي بزرگ وبا دندان هاي نيش 15 سانتي متري آرواره هاي دندان خنجري تا 120 درجه باز مي شد برخي اين جاندار را شبيه به ببر ميدانند در حالي كه اسميلودون در دشت و بيشه زندگي ميكرده وبر خلاف ببر پوستي خالدار داشته هر چند عده ايي پوستي مخطط حاصل زندگي جنگلي اسميلودون را نيز معتقدندوليکن اسميلودون را بيشتر جزء پلنگ ها ويوزپلنگها ميدانند ا لبته با شبيه سازيهاي امروزي آواي آن را شبيه به غرش شير مي دانند اين گونه بي رقيب كواترنري ا ز ماموتها.تنبل هاي قديمي. گلوسوتريوم.گاوميش هاي عظيم الجثه اسبها وگوزنها وديگر جانداران تغذيه ميكرد اسميلودون مردار خواري نيز ميکرد اطلاعات ما از اسميلودون به خاطر وجود استخوانهاي متعدد از اين گونه در لابريا نسبتا مناسب است در لابريا استخوانهاي متعلق به 1200 فرد از اسميلودون کشف شده است و در يك مركز تحقيقاتي بيش از000/000/1قطعه استخوان از بخش هاي مختلف بدن اسميلودون نگه داري مي شود .تاکنون چندين گونه از اسميلودون شناسايي شده است ولي 3 گونه مشهورتر عبارتند از :
      ●   اسميلودون فتليس Smilodon Fatalis))
      ●   اسميلودون پاپيولي تور Smilodon Populator))
      ●   اسميلودون گراسيليس Smilodon Gracilis) )


قديمي ترين وکوچکترين گونه اسميلودون گراسيليس (اسميلودون ظريف) نام دارداين گونه از دو ونيم ميليون تا پانصد هزار سال پيش در آمريکاي جنوبي وشمالي ميزيست واما اسميلودون فتليس (اسميلودون کشنده) از000/200/1تا000/10سال پيش در قاره آمريکا ميزيست استخوانهاي آن در آرژانتين و غاري در برزيل يافت شده است وبالاخره اسميلودون پاپيولي تور(اسميلودون منهدم کننده) اين گونه از پسرعموهاي خود بزرگتر بوده ودر000/000/1تا000/10سال پيش در ايالات متحده ميزيست ا ستخوانهاي اين گونه در لابريا فراوان است اسميلودون مغزي بزرگتر وهوشي بيشتر از گونه هاي قبلي داشت اين جاندار همانند شيرهاي آفريقائي به صورت جمعي زندگي ميكرد اعضاي گروه از بچه ها وافراد ضعيف حمايت مي كردند در اين مورد مي توان به استخوانهاي كشف شده در لابريا اشاره كرد كه نشان مي دهد افراد مريض و ناتوان در اثر گرسنگي نمي مردند همچنين در برخي استخوانها آثار بهبود زخمهاي عمقي ديده شده است البته اين هم زيستي هميشه اين قدر صميمي نبوده در برخي جمجمه هاي کشف شده سوراخهايي ديده مي شود که احتمالا حاصل نزاع بر سر جفت بوده است .
در مورد روش شكار دندان خنجري ها فرضيات زيادي مطرح است ابتدا روش گربه سانان امروزي مطرح شد ولي دندان خنجر شكل اين جنس در تماس با استخوانها وتلاش براي رهايي طعمه سريعا از جا كنده ميشد پس فرضيه سوراخ كردن بدن به جاي پاره كردن ومرگ جاندار بر اثر خونريزي قابل قبول تر است دندان خنجري ها جانوراني عضلاني وکند بودند و احتمالا از روش پنهان شدن و غافلگيري شکار مي کردند عده ايي حمله به زير شكم را مطرح و عده ايي حمله سريع به حنجره را مطرح كرده اند با توجه به طعمه هاي دندان خنجري ها و زير شكم صاف وسفت فيل ها و كرگدن ها فرضيه حمله به حنجره كه به خاطر وجود رگ هاي حياتي باعث مرگ سريع ميشود قابل قبول تر مي باشد هر چند احتمالا اسميلودون هر دو روش را انجام ميداده است
در مجموع تكامل وتغيير در دندان خنجري ها با تكامل از گونه هايي كه خود با داشتن پاهاي كوتاه پنجه هاي پهن و پنج انگشتي ومغز هايي كوچك مشخص مي شدند حاصل شده است در مجموع توسعه و تخصصي شدن آنها در چهار مورد مهم زير انجام گرفت :
      ●   افزايش در اندازه بدن
      ●   افزايش ظرفيت مغزي
      ●   متناسب شدن دندان ها براي يك رژيم غذايي ويك روش شكار خاص
      ●   تخصص يافتن اندامها و دست وپاها به منظور تجهيز بهتر جانور براي زندگي در يك محيط خاص


سر انجام در 000/11سال پيش ودرپايان آخرين عصر يخ بندان موجي از انقراض هاي پلئيبستوسن پاياني اين جانوران را به سرعت از صفحه روزگار حذف كرد در آمريكاي شمالي علاوه بر پلنگ هاي دندان خنخري خويشاوندان غول پيكرفيل ها يعني ماموتها وماستودونها سگهاي آبي غول پيكر .تنبل هاي زميني بزرگ .اسبها شترها وگاوميش هاي عظيم الجثه وبسياري از جانداران ديگر منقرض شدند در اروپا نيز كرگدنهاي پر پشم .خرسهاي غار نشين بزرگ و گوزن شمالي ايرلندي منقرض شدند .هنوز دليل روشني براي اين انقراض وجود ندارد ولي دو فرضيه اصلي وجود دارد كه يكي ذوب يخچال ها و تغيير شرايط آب وهوائي و وضعيت علفزارها وعلفخواران را موجب اين انقراض مي داند فرضيه ديگر بيان ميكند كه در سرآغاز عصر هولوسن جانداري ظهور كرد كه به جاي دندانهاي خنجري از چوب و سنگ براي شكار استفاده ميكرد انسانهاي ابتدائي با شكار انتخابي انواع بزرگتر اين انقراض را سرعت بخشيده اند عده ايي نيز هر دو عامل ظهور انسان وعوامل اقليمي حاصل از پايان آخرين عصر يخ بندان را تواما دليل اين انقراض بزرگ مي دانند از آنجا كه اين جانداران وديگر پستانداران بزرگ پيش رويهاي يخ زاري عمده و متعدد بين يخزاري را پشت سر گذاشته بودند مشكل مي توان اين انقراضها را به تغييرات اقليمي نسبت داد از اين رو فرضيه هاي دوم وسوم از اعتبار بيشتري برخوردارند هر چند اين فرضيه ها معتبرترند وليكن از سوي همه افرادي كه در اين مورد مطالعه مي كنند مورد پذيرش قرار نگرفته است

امروزه شايد بتوان پلنگ هاي جنوب شرقي آسيا را نزديكترين خويشاوندان امروزي دندان خنجري ها دانست.