خانواده زنبور خور ها، پرندگاني هستند اجتماعي و رنگارنگ، با بدني باريک، بالهاي دراز و نوک تيز و دم بلند که اغلب جفت وسطي شاهپرهاي آن دراز است، منقاري دراز، نسبتا باريک و اندکي خميده دارند ، نر و ماده آنها همشکل است، در سوراخ ها آشيانه مي سازند و از حشراتي که در هوا مي گيرند، تغذيه مي کنند که اغلب شامل زنبور يا انواع مشابه آن مي گردند.

 

◄   زنبور خور کوچک:

25 سانتي‌متر ( با احتساب پرهاي دراز مياني دم ) از همه زنبور خورها کوچکتر است و به وسيله پر و بال سبز ، خط چشمي سياه ، طوق سينه‌اي سياه و گلوي آبي به آساني شناخته مي شود. تارک آن گاهي اثري از رنگ نارنجي دارد و زير بالهايش مسي رنگ است. کمتر از ساير زنبور خورها اجتماعي ست و گاهي جفت جفت ديده مي شوند.

 

      ●   نام انگليسي: Little Green Bee-eater

      ●   نام فرانسوي: Guepier d’Orient

      ●   نام لاتين: Merops orientalis

 

Little Green Bee-eater

 

زنبور خور کوچک

 

       +   زيستگاه:

درخت زارها ، زمينهاي مزروعي ، بيشه هاي گز ، باغها و امثال آن در نقاط خشک. زنبور خور کوچک از جمله پرندگان بومي ايران و نسبتا فراوان است.

 

      +   پراکندگي:

 

نقشه پراکندگی زنبور خور کوچک

 

 


 

◄   زنبور خور معمولي:

 27 سانتي‌متر ؛ زنبور خور معمولي پرنده اي‌ست رنگارنگ با منقار دراز خميده و دو شاهپر خيلي دراز وسط دم که حتي از فاصله دور هم به آساني تشخيص داده مي شود. هر دو جنس آن سطح پشتي بلوطي و زرد ، شاهپرهاي نخستين ، دم و سطح شکمي سبز مايل به آبي و گلوي زرد درخشان را دارا هستند ، پرنده نابالغ شاهپرهاي دراز وسط دم را ندارد. پرنده اي ست اجتماعي ، اغلب روي سيم هاي برق و تلگراف مي‌نشينند ، پروازشان زيبا و توام با بالباز روي هاي چرخشي ست که در اين حالت بالها را افقي و در امتداد بدن نگه مي دارند.

 

      ●   نام انگليسي: Bee-eater

      ●   نام فرانسوي: Guepier d’Europe

      ●   نام لاتين: Merops apiaster

 

زنبور خور معمولی

 

Bee-eater

 

زنبور خور معمولی

  

      +   زيستگاه:

فضاهاي باز پر بوته و کم درخت ، تيرهاي تلگراف و امثال آن را ترجيح مي دهند. زنبور خور معمولي در سوراخ هايي که در ديواره ساحلي رودخانه ها ، گودال هاي شني و بريدگيهاي زمين و گاهي حتي در زمين هموار ايجاد مي کند و به‌طور دسته جمعي زندگي و زاد و ولد مي کند.

 

      +   پراکندگي:

 

نقشه پراکندگی زنبور خور معمولی

 

 


 

◄   زنبور خور گلو خرمايي:

 30 سانتي‌متر ؛ اندکي بزرگتر از " زنبور خور معمولي " است و به وسيله سطح پشتي  ، پايين سينه و شکم سبز يکدست و نداشتن نوار سياه در پايين گلو از آن مشخص مي شود. گونه هاي آبي رنگش فقط از فاصله نزديک قابل تشخيص است. سطح زيرين بالهايش تقريبا خرمايي رنگ و شاهپرهاي وسطي دم آن بلندتر از زنبور خور معمولي ست ، رفتارش شبيه به زنبور خور معمولي مي باشد.

 

      ●   انگليسي: Blue-cheeked Bee-eater

      ●   فرانسوي: Gupier de Perse

      ●   لاتين: Merops Superciliosus

 

زنبور خور گلو خرمایی

 

Blue-cheeked Bee-eater

  

      +   زيستگاه:

دشت هاي باز ، زمينهاي زراعتي و آبياري شده و تالابها. به طور دسته جمعي در سوراخ ديوار ساحلي رودخانه ها ، تپه ها و گودالها آشيانه مي سازد.

 

      +   پراکندگي:

 

نقشه پراکندگی زنبور خور گلو خرمایی

 

تابستانها در جنوب ايران ( جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيره فرور بزرگ كه در فاصله سي و شش مايلي شهر ابوموسي و در فاصله حدود صد و چهل و يك مايلي از بندرعباس قرار دارد ) زياد است. زنبور خور گلو خرمايي از جمله پرندگاني است كه در شمال ايران به تعداد نسبتا فراوان زادوولد مي کند و نيز به صورت مهاجر عبوري ، زياد ديده مي شود.